Hotărârea nr. 79/1998

AMPLASAREA UNOR TONETE DE DIFUZIUNE CARTE SI PRESA APARTINAND S.C. PRESCOM S.R.L.

HOTÃRÂREA NR. 79

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţa din data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul nr. 53.110/1998 al Direcţiei Patrimoniu prin care se solicită aprobarea ocupării unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994, republicată şi ale H.C.L. nr. 69/1996 art.5,

În temeiul art. 20. lit. "g" şi 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă ocuparea terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, conform anexei 1 (parte integrantă a prezentei hotărâri), de către S.C. PRESCOM S.R.L. Braşov.

ART.2. Terenurile menţionate la art. 1 au ca detinaţie amplasarea de tonete de difuzare presă şi carte, în condiţiile prevăzute în anexa 6 la H.CL. nr. 258/1997, republicată conform H.C.L. nr. 75/1998.

ART.3. Pentru suprafaţa de teren ocupată (respectiv 29,4 mp) se vor plăti taxe conform H.C.L. în vigoare. 

ART4. Orice schimbare de destinaţie, conform art. 1, conduce la anularea autorizaţiilor de ocupare a domeniului public.

ART.5. Tonetele se vor amplasa cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA

 ANEXÃ

1. Nivelul minim valoric declarat pentru veniturile din închirierea locuinţelor de persoane fizice este:

 

Nr. crt.

Zona urbană

Nivelul valoric minim declarat în lei/mp/lună

pentru persoane fizice

1.

2.

3.

4.

Zonă de lux

Zona I

Zona II

Zona III

1.500

1.000

500

250

2. Nivelul minim valoric declarat pentru veniturile din închirierea locuinţelor de persoane fizice la persoane juridice este:

Nr. crt.

Zona urbană

Nivelul valoric minim declarat în lei/mp/lună

pentru persoane juridice

1.

2.

3.

4.

Zonă de lux

Zona I

Zona II

Zona III

6.000

4.000

2.000

1.000

3. Nivelul valoric minim înscris în declaraţie pentru veniturile din închirierea terenurilor în alte scopuri decât cele agricole, de persoane fizice la persoane fizice şi juridice este:

 

Nr. crt.

Zona urbană

Nivelul valoric minim declarat în lei/mp/lună 

pentru persoane fizice

Nivelul valoric minim declarat în lei/mp/lună 

pentru persoane juridice

1.

2.

3.

Zonă I

Zona II

Zona III

1.50

1.00

50

2.000

1.000

500