Hotărârea nr. 76/1998

APROBAREA BILANTULUI CONTABIL AL S.C. MUNICIPALIA PE ANUL 1997

HOTÃRÂREA NR. 76

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 27 aprilie 1998,

Analizând referatul Comisieinr. 1 - buget, finanţe, studii şi prognoze economico-sociale, prin care se propune în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/1991, republicată, art. 20 lit. "h" şi H.C.L. nr. 33/29 martie 1993 prin care s-a aprobat Statutul S.C. "Municipalia" S.R.L. care prevede la capitolul IV art. 14: Consiliul Locaş al Municipiului Braşov îndeplineşte funcţia de conducere a societăţii, având următoarele atribuţii:

d) aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de beneficii şi pierderi;

g) aprobă transferul de părţi sociale, majorarea sau reducerea capitalului social.

În temeiul art. 20 lit. "e" şi 28 din Legea administraţiei publice locale republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă bilanţul prezentat de S.C. "Municipalia" S.R.L., contul de profil şi pierderi şi repartizarea beneficiului.

ART.2. Managerul va lua toate măsurile, ca în conformitate cu Legea nr. 31/1997, republicată, art. 1 (1), de a se majora capitalul social al S.C. "Municipalia" S.R.L. la 2.000.000 lei, nominalizat, în 20 părţi sociale a câte 100.000 lei. Majorarea se face din sursele proprii de finanţare de 1.826.156 lei, diferenţa de 73.844 lei urmând a preleva din beneficiile din trim. I 1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SORIN GULEA