Hotărârea nr. 63/1998

APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 1997 AL R.A. RIAL

HOTÃRÂREA NR. 63

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 aprilie1998,

Analizând referatul nr. 9665/25 martie 1998, al Direcţiei Economice, în care se propune aprobarea bilanţului contabil şi contului de profit şi pierderi la R.A. RIAL Braşov pe anul 1997,

Având în vedere prevederile cap. 1,2,3 alin. 3 din Normele Metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea bilanţului contabil şi O.G. nr. 23/1996,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificata conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă bilanţul contabil şi contul de prifil şi pierderi al R.A. RIAL Braşov pe anul 1997.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

SCRIPCARU GHEORGHE