Hotărârea nr. 6/1998

APROBAREA SCUTIRII DE PLATA SUMEI DE 5.025.059 LEI REPREZENTAND PENALIZARI AFERENTE DATORATE DE S.C. GLOBUS S.R.L.

HOTÃRÂREA NR. 6

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr. 1605/14 ianuarie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune scutirea la plată privind penalităţile rezultate din contractul de închiriere nr. 186/11 noiembrie 1996, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. "Globus" S.R.L. Braşov, în valoare de 5.025.059 lei, şi datorate de S.C. "Globus" S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 65 din Legea nr. 27/1994 completată şi modificată de O.G. nr. 61/1997, cap. II art. 13 din H.G. nr. 506/1994 şi art. 38 din O.G. nr. 53/1997,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă scutirea la plată a sumei de 5.025.059 lei ce reprezintă penalizări aferente la chiria datorată de către S.C. "Globus" S.R.L. Braşov conform contractului nr. 186/11 noiembrie 1996 cu condiţia achitării integrale a sursei de 3.830.731 lei reprezentând c/val chirie şi semnării contractului.

ART.2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN