Hotărârea nr. 54/1998

CONSTITUIREA COMISIEI DE ATRIBUIRE DENUMIRI STRAZI

HOTÃRÂREA NR. 54

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998;

Analizând referatul nr. 47.193/1998 al Serviciului Amenajarea Teritoriului, prin care se propune stabilirea componenţei unei comisii de atribuire a denumirilor de străzi;

Având în vedere prevederile Decretului-Legea nr. 10/1990;

În temeiul art. 20, lit. "m1" şi art. Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se constituie comisia de atribuire denumiri străzi, pieţe şi obiective de interes local, formată din 15 membri, având următoarea componenţa:

- Vasile Oltean - director Prima Şcoală Românească

- Balasz Elisabeta - profesoară

- Boşca Gheorghe - consilier municipal

- Mina Ladislau - consilier municipal

- Lugojanu Mihai - consilier municipal

- Spânu Elisabeta - muzeograf

- Haşdeu Titus - director Muzeul de Artă Braşov

- Marin Elisabeta - profesoară

- Popa Luana - muzeograf

- Negulici Doina - muzeograf

- Gerhard Nusbacher - Arhivele Statului

- Simon Dieter - Forumul German Braşov

- Buta Sanda - profesoară

- Gane Corneliu - consilier municipal

ART.2. Pe data prezentei hotărâri se aprobă H.C.L. nr. 26/1993 şi H.C.L. nr. 176/1996.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinjte al şedinţei,

PAUL GONŢEA