HOTÃRÂREA NR. 49

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 2151/1998 al Serviciului Contencios, privind modificarea H.C.L. nr. 265/1997,

Având în vedere prevederile art. 12 lit. "b" din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G.  nr. 22/1997,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. H.C.L. nr. 265/1997 se modifică după cum urmează:

1. ART.1. va avea următorul conţinut:

"Se aprobă întocmirea expertizei tehnice şi valorice privind concesionarea pentru extinderea construcţiilor existente a terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în Braşov, str. Basarabia nr. 31 A".

2. ART.3. va avea următorul conţinut:

"Expertiza tehnică se va întocmi de către un expert autorizat, pe cheltuiala d-nei Bădăluţă Natalia şi a d-lor Bădăluţă Fabian şi Bădăluţă Cristian".

3. ART.4. va avea următorul conţinut:

"Intenţia de concesionare pentru extinderea construcţiilor existente a terenului menţionat la art. 1 va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării în vederea extinderii construcţiilor existente va face obiectul unei licitaţii publice numai, în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12, lit. "b" din Legea nr. 50/1991, republicată".

ART.2. H.C.L. nr. 265/1997 va fi republicată, conform modificărilor din prezenta hotărâre.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA

 

 HOTÃRÂREA NR. 265/1997

republicată în baza H.C.L. nr. 49/1998

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 decembrie 1997,

Analizând referatul nr. ad. 10330/1997 al Serviciului Patrimoniu privind solicitarea de concesionare directă a unui teren situat în Braşov, str. Basarabia nr. 31 A, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12, lit. "b" şi Legea nr. 114/1996, art.5 alin. 3,

În temeiul art. 20 lit. "g"  şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte: 

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice şi valorice privind concesionarea pentru extinderea construcţiilor existente a terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în Braşov, str. Basarabia nr. 31A.

ART.2. Experiza întocmită potrivit art. 1 se va înainta spre analiză şi decizie plenului Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.3. Expertiza tehnică se va întocmi de către un expert autorizat pe cheltuiala d-nei Bădăluţă Natalia şi a d-lor Bădăluţă Fabian şi Bădăluţă Cristian.

ART.4. Intanţia de concesionare pentru extinderea construcţiilor existente a terenului menţionat la art. 1 va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării, în vederea extinderii construcţiilor existente va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12, lit. "b" din Legea nr. 50/1991, republicată.

ART.5. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA