HOTÃRÂREA NR. 48

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 2150/1998 al Serviciului Contencios, privind modificarea H.C.L. nr. 266/1997,

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 50/1991,republicată, şi art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

În temeiul art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. H.C.L. nr. 266/1997 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. ART.1. va avea următorul conţinut:

"Se aprobă întocmirea expertizei tehnice şi valorice a terenului înscris în C.F. nr. 11596, top. 6887/1/II şi 6912/3/b/1/4/2/II, în vederea concesionării, pentru extinderea construcţiilor existente".

2. ART.2. va avea următorul conţinut:

"Raportul de expertiză tehnică se va întocmi pe cheltuiala d-lui Teodorescu Constantin şi se va înainta  Consiliului Local Braşov spre analiză şi decizie".

3. ART.3. va avea următorul conţinut:

"Intenţia de concesionare pentru extinderea construcţiilor existente a terenului indicat la art. 1 va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării în vederea extinderii construcţiilor va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12 lit. "b" din Legea nr. 50/1991, republicată".

4. Se introduce ART.5, care va avea următorul conţinut:

"Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri".

ART.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 266/1997 va fi republicată, conform modificărilor şi completărilor din prezenta hotărâre.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA

HOTÃRÂREA NR. 266/1997

republicată în baza H.C.L. nr. 48/1998

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 decembrie 1997,

Analizând referatul nr. 11.253/1997 al Serviciului Patrimoniu, privind concesionarea directă a unei suprafeţe de teren către domnul Teodorescu Constantin,

Avân dîn vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12, lit. "b" şi art. 31 alin.3,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi 34 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice şi valorice a terenului înscris în C.F. nr. 11596, top. 6887/1/II şi 6912/3/b/4/2/II, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiilor existente.

ART.2. Expertiza tehnică se va întocmi de către un expert autorizat, pe cheltuiala d-lui Teodorescu Constantin, şi se va înainta Consiliului Local Braşovspre analiză şi decizie.

ART.3. Intenţia de concesionare pentru extinderea construcţiei a terenului indicat la art. 1 va fi făcută public.

Terenul supus concesionării în vederea extinderii construcţiilor existente va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art.12, lit. "b" dinLegea nr. 50/1991, republicată.

ART.4. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit pentru întocmirea expertizei, câştigătorul licitaţiei va restitui contravaloarea expertizei.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA