HOTÃRÂREA NR. 46

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şediinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. I 2343/1998 al Serviciului Amenajarea Terotoriului, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 296/1997 privind taxele locale percepute începând cu 1 ianuarie 1998, în sensul instituirii taxei pentru ocuparea terenului pentru construcţiile provizorii specifice organizării de şantier,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 şi ale Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale,

În temeiul art. 20 lit. "f" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 296/1997 cu un nou articol care va avea următorul conţinut:

"Se instituie taxa pentru ocuparea terenului pentru construcţiile provizorii specifice organizator de şantier după cum urmează:

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor, cu asigurarea circulaţiei prin tunel-protecţie, să se perceapă o taxă de 3.000 lei/lună pentru fiecare mp ocupat;

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor, fără asigurarea circulaţiei (blocarea acestuia), 5.000 lei/lună pentru fiecare mp ocupat;

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a carosabilului, fără oprirea circulaţiei auto, 10.000 lei/lună pentru fiecare mp;

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a carosabilului, cu oprirea circulaţiei auto, 30.000 lei/lună pentru fiecare mp ocupat;

-  pentru ocuparea de către lucrările provizorii de organizare de şantier a terenurilor virane, spaţii verzi: 3.000 lei/lună pentru fiecare mp ocupat.

ART.2. H.CL. nr. 296/1997 astfel completa va fi republicată.

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică după 30 de zile de la aprobarea ei de către Consiliul Local.

ART.4. Pentru depăşirea termenului aprobat pentru ocuparea domeniului public, taxele prevăzute la art. 1 se triplează şi se cumulează pe zi.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedintele al şedinţei,

PAUL GONŢEA

Anexe la H.C.L. nr. 258/1997 republicate

conform modificailor O.G. nr. 84/1997

ANEXA NR. 1

VALORILE IMPOZABILE PE METRU PÃTRAT

la clădiri şi la alte construcţii aparţinând

persoanelor fizice şi juridice

Specificaţie

Taxa actuală conf. Legii nr. 27/1994

Taxa propusă spre aprobare cu valabilitate  de la 01.01.1998

1. Impozitul pe clădiri - proprietatea persoanelor fizice

1% din valoarea stabilită potrivit criteriilor şi normelor de evaluare 1% din valoarea stabilită potrivit criteriilor şi normelor de evaluare
2. Impozitul pe clădiri - proprietatea persoanelor juridice 1% din valoarea la care sunt înscrise clădirile în evidenţă a acestora  1% asupra valorii la care sunt înscrise în evidenţa contabilă

 

PERSOANE FIZICE

I. Clădiri şi alte construcţii situate în comune, precum şi în satele

 aparţinătoare municipiilor şi oraşelor

 

Nr. crt.

Felul şi destinaţia clădirilor şi altor construcţii

Valoarea impozabilă pe mp propusă

prin ordonanţa de urgenţă, cu începere de la 01.01.1998   - lei/mp -

1.

Clădiri de locuit, cu excepţia celor de la pct. 3:

a) cu pereţi de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare;

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare

 

13.400

 

9.200

2.

Alte clădiri, cu excepţia celor de la pct. 3:

a) cu pereţi de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare;

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare

 

9.600

 

4.000

3. Clădiri şi alte construcţii pentru orice destinaţie, cu pereţi de orice fel, acoperite cu stuf, paie, trestie sau coceni.

4.000

 

II. Clădiri şi alte construcţii situate în municipii şi oraşe, precum şi

în localităţile componente ale acestora

 

Nr. crt.

Felul şi destinaţia clădirilor şi altor construcţii

Valoarea impozabilă pe mp propusă

prin ordonanţa de urgenţă, cu începere de la 01.01.1998   - lei/mp -

1.

Construcţii, cu excepţia celor de la pct. 2 - 6:

a) pereţi din beton sau din cadre de beton armat:

- cu încălzire centrală

- fără încălzire centrală

b) cu pereţi din cărămidă arsă sau piatră fără cadre de beton armat şi alte materiale asemănătoare:

- cu instalaţii (de apă, lumină)

- fără instalaţii

c) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare:

- cu instalaţii (de apă, lumină)

- fără instalaţii

 

 

33.600

31.400

 

 

29.000

23.200

 

 

13.400

11.600

2.

Construcţii anexe din afara corpului principal al clădirilor:

a) cu pereţi de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare;

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare

 

5.800

 

3.000

3.

Clădiri servind pentru ocupaţii profesionale (ateliere):

a) cu pereţi de cărămidă arsă, piatră, beton şi alte materiale asemănătoare;

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ bătut şi alte materiale asemănătoare

 

14.000

 

8.800

4. Subsoluri locuibile

60% din norma pe mp a clădirii din  care face parte 

5.  Mansarde locuibile

50% 

6.

 Pivniţe din corpul clădirilor:

a) tencuite sau pavate

b) netencuite şi nepavate

 

 50%

30%

 

LISTA

clădirilor care nu sunt supuse impozitului

1. Clădirile instituţiilor publice, cu excepţia celor folosite în alte scopuri.

2.Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură şi arheologice, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia spaţiilor acestora folosite în alte scopuri.

3. Clădirile care prin destinaţie constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor recunoscute de lege.

 

ANEXA NR. 2

LISTA

taxelor asupra mijloacelor de transport

 

Mijlocul de transport

Valoarea indexată impozabilă propusă prin ordonanţă de urgenţă, în funcţie de capacitatea cilindrică pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune sub cmc-lei/an-

A. Pe uscat  
1. Autoturisme

8.000

2. Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel

24.000

3. Autotrenuri de orice fel

28.000

4. Tractoare înmatriculate în evidenţa organelor de poliţie

16.000

5. Motociclete, motorete şi scutere

4.000

6. Biciclete şi tricicluri cu motor

3.000

7. Remorci, semiremorci şi rulote:

- până la 1 tonă, inclusiv

- între 1- 3 tone, inclusiv

- între 3 - 5 tone, inclusiv

- peste 5 tone

 

12.000

40.000

60.000

76.000

B. Pe apă  
1. Luntre, bărci fără motor folosite pentru uz şi agrement personal

2.000

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

14.000

3. Bărci cu motor

40.000

4. Bacuri, poduri plutitoare

30.000

5. Şalupe

80.000

6. Iahturi

1.000.000

7. Remorchere şi şlepuri

400.000

8. Vapoare - pentru fiecare 1000 tone sau fracţiune de 1000 tone.

100.000

ANEXA NR. 3

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în

 domeniul construcţiilor

 Tipul taxei

Taxa actuală cf. Legii 27/1994 şi H.C.L. 243/1996 

 Taxa propusă cu începere din 01.01,1998 - lei/mp

 1. Certificatul de urbanism în funcţie se suptafaţa terenului pentru care se solicită certificatullui (mp):

- până la 150 mp

- până la 250 mp

- până la 500 mp

- până la 750 mp

- până la 1.000 mp

- peste 1.000 mp

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

 

1.450 lei

1.950 lei

2.450 lei

2.950 lei

3.500 lei

3.500 lei + 5 lei/mp

 

 

 2.900 lei

3.900 lei

4.900 lei

5.900 lei

7.000 lei7.000 lei+ 10 lei/mp

pentru suprafeţe mai mari de 1.000 mp

 2. Autorizarea de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, de exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze şi petrol,

- pentru fiecare mp

 

 

2.000 lei

 

 

4.000 lei

 3. Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică şi telefonie:

- de fiecare instalaţie

 

 

3.000 lei 

 

 

6.000 lei

 4. Autorizarea construcţiilor pentru lucrările cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor:

- pentru fiecare mp

 

 

 

 600 lei

 

 

 

1.200 lei, dar nu mai puţin de 7.000 lei 

 5.Aviz comisie urbanism şi amenajrea teritoriului:

15.000 lei 

 30.000 lei

 6. Certificat nomenclatură stradală şi adresă:

2.500 lei 

5.000 lei 

 7. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, precum şi viza anuală a acestora.

A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

a) pentru meseriaşi şi cărăuşi

b) pentru cazane de fabricat rachiu

c) pentru liber profesionişti

d)  pentru mori, prese de ulei şi darace

e) pentru alte activităţi neprevăzute

B. Autorizaţiile sanitare:

- eliberate persoanelor particulare

 

 

 

 

2.500 lei

5.000 lei

8.000 lei

15.000 lei

25.000 lei

 

5.000 lei

 

 

 

 

5.000 lei

10.000 lei

16..000 lei

38.000 lei

50.000 lei

 

10.000 lei 

 8. Alte lucrări:

a) copii heliografice de pe planuri cadastralesau alte asemenea planuri deţinute de Consiliile Locale, pentru fiecare metru pătrat de plan:

- la scara 1:500

- la scara 1:1.000

- la scara 1:2.000

b) eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte:

 

 

 

10.000 lei

15.000 lei

20.000 lei 

 

15.000 lei

 

 

 

20.000 lei

30.000 lei

40.000 lei

 

30.000 lei

ANEXA NR. 4

Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă 

Tipul taxei

Taxa actuală cf. Legii 27/1994 şi H.C.L.  243/1996

Taxa propusă cu începere din 01.01.1998 - lei/mp

A. Taxe pentru publicitate , afişaj şi reclamă datorate în funcţie de dimensiuni:

- sub 1/2 mp inclusiv

- între 1/2 mp şi 1 mp inclusiv

- între 1 şi 2 mp inclusiv

- între 2 şi 3 mp inclusiv

- între 3 şi 5 mp inclusiv

- peste 5 mp

 

 

 

12.000 lei

23.000 lei

35.000 lei

75.000 lei

190.000 lei

70.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

 

 

24.000 lei

46.000 lei

70.000 lei

150.000 lei

380.000 lei

140.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

B. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii de către contribuabili:

- pânp la 1/2 mp inclusiv

- între 1/2 şi 1 mp inclusiv

- între 1 şi 2 mp inclusiv

- peste 2 mp

 

 

 

4.000 lei

8.000 lei

12.000 lei

8.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

 

 

8.000 lei

16.000 lei

24.000 lei

16.000 lei

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

a) Pentru afişele de publicitate şi reclamă tipărite, texele prevăzute la lit. A şi B se datorează de fiecare exemplar şi se reduc cu 50%.

Cuantumul taxelor prevăzute la lit. A şi B se stabileşte de către Comisiile Locale pe teritoriul cărora se realizează publicitatea, afişajul sau reclama, în limitele de mai sus.

b) Pentru  firmele, reclamele, afişajele şi publicitatea realizate într-o limbă străină, taxele prevăzute la lit. A şi B se majorează de 5 ori.

c) Contribuabilii definiţi potrivit art. 3 din prezenta lege, care solicită efectuarea serviciului de reclamă şi publicitate pe panouri exterioare, mijloace de transport şi afişaj public, pentru ţigări, produse din tutun şi băuturi alcoolice, exceptând berea sub 12 grade alcool, pe bază de contract scris, sunt obligaţi să plătească la bugetele locale o taxă de 20% din valoarea contractului.

d) Taxa pentru afişele şi biletele de publicitate netipărite este 2.000 lei de fiecare exemplar. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale - vârf şi marcă - astfel încât să nu poată fi dezlipite şi refolosite.

e) Contribuabilii care efectuează reclamă şi publicitate în contul altora prin expunerea de afişe şi panouri cu scop de reclamă şi publicitate în alte condiţii decît cele prevăzute de puntele "c" şi "d", sunt pbligaţi să plătească o taxă prevăzută la lit. A.

Pentru obiectele expuse cu scop de reclamă şi publicitate în contul altora şi care nu sunt destinate vânzării şi desfăşurării propriei activităţi se plăteşte o taxă lunară de 10.000 lei pe obiect.

f) Taxa de publicitate, afişaj şi reclamă, datorată la lit. A şi B, pct. "a" şi "e", se plăteşte anticipat la bugetul Consiliului Local în raza căruia se realizează publicitatea, afişajul sau reclama. În situaţiile în care mijloacele de publicitate sau reclamă au o durată mai mare de un an, taxa se plăteşte în cursul lunii ianuarie a fiecărui an.

g) Taxa pentru reclamă şi publicitate datorată potrivit pct. "c" şi "d" se varsă la bugetul Consiliului Local în raza căruia se desfăşoară aceste activităţi, până la data de 10 ale lunii următoare celei în care taxa a devenit exigibilă şirespectiv încasată.

ANEXA NR. 5

Taxe prevăzute pentru firmele luminoase instalatela locul exercitării

activităţii de către contribuabili 

 

Tipul taxei

Taxa actuală cf. 

Legii 27/1994 şi H.C.L.  243/1996

Taxa propusă cu începere

 din 01.01.1998 - lei/an

- până la 1/2 mp inclusiv

- între 1/2 şi 1 mp inclusiv

- între 1 şi 2 mp inclusiv

- peste 2 mp

 

4.000

8.000

12.000

8.000

pentru fiecare mp sau fracţiune

 

8.000

16.000

24.000

16.000

pentru fiecare mp sau fracţiune

ANEXA NR. 6

Taxe pentru activităţi comerciale

Tipul taxei

Valoafrea taxei lei/mp/zi

a) Locuri publice amenajate cu dotări publice:

- pentru vânzarea de legume-fructe pe tarabă

- pentru vânzarea de legume-fructe în spaţii special amenajate

- pentru vânzarea de produse alimentare

- pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii 

 

5.000 lei/mp/zi

 

3.000 lei/mp/zi

 

 5.000 lei/mp/zi

5.000 lei/mp/zi

 b) Locuri publice neamenajate:

- pentru vânzarea de cărţi, reviste, ziare şi a altor produse

 

- pentru vânzarea de legume-fructe

- pentru vânzarea de late produse alimentare

- pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii

 

500 lei/mp/zi dacă 50% din totalul veniturilor obţinute rezultă numai din vânzare de cărţi, reviste şi ziare

 

2.000 lei/mp/zi

 

3.000 lei/mp/zi

5.000 lei/mp/zi

ANEXA NR. 7

Alte taxe locale

Denumirea taxei

Valoarea taxei

Taxa pentru ocuparea terenului pentru construcţiile provizorii specifice organizărilor de şantier:

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor cu asigurarea circulaţiei prin tun el-protecţie;

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor fără asigurarea circulaţiei (blocarea acesteia);

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a carosabilului, fără oprirea circulaţiei auto;

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a carosabilului cu oprirea circulaţiei auto;

- pentru ocuparea de către lucrările provizorii organizare de şantier a terenurilor virane, spaţii verzi.

 

3.000 lei/lună/mp ocupat

5.000 lei/lună/mp ocupat

10.000 lei/lună/mp ocupat

30.000 lei/zi/mp ocupat

3.000 lei/lună/mp ocupat

 

ANEXA NR. 8

Taxa pentru construcţii provizorii

 Denumirea taxei

Valoarea taxei 

 1. Taxa pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal:

- până la 2 mp

- între 2-4 mp

- între 4-8 mp

-peste 8 mp

 

50.000 lei/mp/an

40.000 lei/mp/an

30.000 lei/mp/an

20.000 lei/mp/an

 2. Taxa de grăniţuire

 500 lei/metru liniar

3. Taxă pentru eliberarea copiilor după autorizaţii, certificate şi alte acte existente în Arhiva Municipiului Braşov:

- până la 5 pagini

- peste 5 pagini pentru fiecare pagină

 

 

5.000 lei

1.000 lei

4. Taxă pentru cercetări, măsurători, identificări, constatări.

50.000 lei

5. Taxă pentru săpături pe domeniul public:

- pentru săpături autorizate

- pentru săpături autorizate cu întreruperea parţială a circulaţiei

- pentru săpături autorizate cu întreruperea totală a circulaţiei

- pentru depozitarea pământului din săpătură

- pentru ocuparea domeniului public cu utilaje, instalaţii pentru reparaţii curente pentru lucrările:

            - de intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate publică (apă, canal, gaz, electrice) efectuate de către regiile autonome în termen de maximum 48 ore

            - de reabilitarea reţelelor de utilitate publică (apă, canal, gaz, electrice) efectuate de către regiile autonome în termen de maximum 15 zile

 5.000 lei/mp/zi

10.000 lei/mp/zi

15.000 lei/mp/zi

 

1.000 lei/mp/zi/săpătură

3.000 lei/mp/zi

 

 

scutit de plata taxei de săpătură, dar numai până la transformarea regiilor autonome în societăţi comerciale

6. Taxa de şedere în municipiul Braşov.

10.000 lei/persoană/zi 

ANEXA NR. 9

IMPOZITUL PE TEREN

                                                                   - lei/mp -

Zona în cadrul localităţii

Categoria localităţii

 

municipii              oraşe         comune

A

 240                   180                40

B

                     140                    100               30

C

                       90                       60                -

D

                       60                       40                -