Hotărârea nr. 44/1998

ORGANIZAREA EDITIEI 1998 A FESTIVALULUI CERBUL DE AUR

HOTÃRÂREA NR. 44

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 5528/1998 al Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se solicită acordul de principiu cu privire la organizarea Festivalului "Cerbul de Aur" ediţia 1998,

Având în vedere adresa Societăţii Române de Televiziune, înregistrată sub nr. 5528/1998,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi "o" şi art. 28 din Legea administraţiei publice localenr. 69/1991 republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă organizarea ediţiei 1998 a Festivalului "Cerbului de Aur" la Braşov, în Piaţa Sfatului.

ART.2. Se împuterniceşte Direcţia de Arhitectură şi Urbanism să demareze actiunile necesare în vederea organizării şi desfăşurării festivalului cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Executantul va depune o garanţie bancară în cuantum de 200 milioane lei pentru refacerea eventualelor stricăciuni provocate.

ART.4. Pe perioada organizării şi desfăşurării festivalului, perioadă ce va fi stabilită de către Executiv, nu se percep taxele pentru ocuparea domeniului public.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA

ANEXA la H.CL. nr. 44/1998

AMENAJÃRILE CARE SE IMPUN A FI REALIZATE DE CÃTRE ORGANIZATORII

FESTIVALULUI "CERBUL DE AUR" ÎN PIAŢA SFATULUI

1. Amenajarea pe soluţie definitivă a două puncte de racord electric cu puteri instalate de cca 260 kW fiecare, dotate cu grupuri de măsură care vor fi cedate Consiliului Local Braşov;

2. Proiectarea unei reţele de iluminat pietonal adecvat diverselor activităţi ce se vor derula în Piaţa Sfatului, din fondurile organizatorilor, reţea care se va preda Consiliului Local Braşov;

3. Realizarea unui iluminat arhitectural al tuturor clădirilor importante din jurul pieţei, care să rămână în dotarea Consiliului Local Braşov;

4. Extinderea şi modernizarea WC-ului public la capacitatea necesară;

5. Proiectarea scenei şi a gradenelor pe o structură uşoară care să nu necesite macarale de peste 10 Tof şi care să se asambleze şi să se demonteze în maximum 3 zile;

6. Sporirea suprafeţelor necesare căilor de acces pentru public şi realizarea unui culoar de evaluare care să asigure părăsirea zonei în caz de pericol (incendiu), în maximum 20 de minute;

7. Realizarea unor tipuri de scaune (fotolii) care să  nu reţină apa din precipitaţii;

8. Proiectarea unor tipuri de rulote care să deservească actorii, personalul tehnic şi casele de bilete, fiind interzisă amplasarea de chioşcuri în piaţă;

9. Proiectul va fi analizat şi avizat înaintea fazei P.T. de către Comisia de arhitectură şi urbanism;

10. Stabilirea regimului circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe perioada desfăşurării festivalului atât în zona pieţei, cât şi pe zonele adiacente.