Hotărârea nr. 42/1998

INTOCMIREA EXPERTIZEI TEHNICE IN VEDREA CONCESIONARII TERENULUI SITUAT IN STR. HORIA 51B

HOTÃRÂREA NR. 42

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. 8119/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile privind concesionarea unui teren situat în Braşov, str. Horia nr. 51B, necesar extinderii construcţiei existente,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 287/1996,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicătă, art. 12 lit. "b" şi Legea nr. 114/1996 art. 5 alin. 3,

În temeiul art. 28 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice şi valorice privind concesionarea terenului în suprafaţă de 600 mp, situat în Braşov, str. Horia nr. 51 B necesar extinderii construcţiilor existente.

ART.2. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului menţionat la art. 1 se va înainta spre analiză şi decizie plenului Consiliului Local.

ART.3. Expertiza va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitantului.

ART.4. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente menţionate la art. 1 va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile art. 12 lit. "b" din Legea nr. 50/1991 republicată.

ART.5. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice de evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA