Hotărârea nr. 41/1998

INCLUDEREA IN PLANUL DE INVESTITII A OBIECTIVULUI "REABILITAREA P.T. NOUA"

HOTÃRÂREA NR. 41

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 martie 1998,

Analizând referatul nr. T3117/17.02.1998 al Serviciului "Servicii Publice Municipale" prin care se solicită introducerea în propunerile de plan de investiţii pe anul 1998 a obiectivului "Reabilitare PT Noua, str. Prunului Braşov şi descentralizare apă caldă menajeră",

Având în vedere H.C.L. nr. 155/1997, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare PT Noua, str. Prunului Braşov şi descentralizare apă caldă menajeră" ce se va derula în colaborare cu partenerul danez,

Ţinând cont de "Acordul nr. 316/1998" al Ministerului Finanţelor privind promovarea obiectivului de investiţii "Reabilitare PT Noua, str. Prunului şi descentralizare apă caldă menajeră, Municipiul Braşov",

În temeiul art. 20, lit. "e" şi "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă includerea în propunerile planului de investiţii pe anul 1998 a obiectivului: "Reabilitare PT Noua, str. Prunului Braşov şi descentralizare apă caldă menajeră!.

ART.2. Derularea investiţiei va fi hotărâtă de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, în limita fondurilor disponibile o dată cu aprobarea bugetului local pe anul 1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

PAUL GONŢEA