Hotărârea nr. 40/1998

MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA PERMISELOR DE "LIBERA TRECERE"

HOTÃRÂREA NR. 40

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 6681/20 februarie 1998 al consilierului Benedek Emeric, care propune modificarea Regulamentului de eliberare a permiselor de <Liberă Trecere>, a taxelor privind eliberarea "L.T." - urilor şi stabilirea orarului de acces în zonele cu interdicţii de circulaţie,

 În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de <Liberă trecere> după cum urmează:

1. ART.3. din Regulament va avea următorul conţinut:

- I.1. Formularul tipizat cu valoare pe întreg anul:

- I.1. a. culoarea verde - se acceptă acces şi program circulaţie în "Program de zi";

- I.1.b. culoare roz - se acceptă acces şi program circulaţie în "Program de noapte";

- I.2.a. culoare verde - se acceptăacces şi program circulaţie în "Program de zi";

- I.2.b. culoare roz - se acceptă şi program circulaţie în "Program de noapte";

- I.3. ecuson tipizat de culoare portocalie cu valabilitate de o singură zi.

2. ART.4. alin. 2 şi 3 din Regulament va avea următorul conţinut:

- L.T. cu valabilitate anuală pe carton de dimensiuni A6;

- L.T. cu valabilitate lunară pe carton de dimensiuni A6 (se bazează pe diagonală la emitere).

3.ART.7. din Regulament va avea următorul conţinut:

"Aprobarea L.T. - urilor de către primar se va face după ce documentaţia depusă de solicitant este verificată şi discutată cu un reprezentant al solictantului, pe bază de împuternicire, care acceptă programul zonelor de acces şi taxa, sub semnătură de către Serviciul Administrare Străzi din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Eliberarea L.T. - urilor se va face de către Serviciul Administrare Străzi numai după prezentarea dovezii de plată a taxei".

4.ART.9. lit. "a" se completează cu alin. 4, care va avea următorul conţinut:

"Permisele L.T. cu valabilitatea de o zi se vor elibera sub semnătura şefului de Serviciu Administrare Străzi şi lunar se va prezenta primarului situaţia eliberărilor şi sumele încasate".

5. ART.23. se modifică şi va avea următorul conţinut:

"Autovehiculele aparţinândR.A. TERMO, F.R.E., R.A.T., COMPANIA APA, ROMGAZ, unităţile desalubritate, care se deplasează la intervenţii, beneficiază de 3 (trei) bucăţi permise de "Liberă Trecere" la purtător - eliberate gratuit.

Autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contract de prestări servicii cu Consiliul Local vor achita taxele cu reducere de 50%.

La Serviciul Administrare Străzi se vor afla 4 (patru) L.T. -uri ve vor fi folosite pentru dezvoltarea acţiunilor urgente întreprinse  la dispoziţia primarului.

Câte un L.T. la purtător se va elibera în mod gratuit pentru autovehiculele instituţiilor care aprovizionează creşe, grădiniţe, spitale, cămine de bătrâni, farmacii şi biblioteci volante, alte aşezăminte sociale, culturale şi de învăţământ pe teritoriul Municipiului Braşov şi care se deplasează în acest scop.

6.ART.27. din Regulament va avea următorul conţinut:

"Constatarea contravenţiilor se va face pe bază de proces-verbal de contravenţie de către:

- organele de poliţie;

- gardienii publici;

- împuterniciţii primarului.

7.ART.28. din Regulement va avea următorul conţinut:

"Pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de <Liberă trecere>, posesorii acesteia vor fi sancţionaţi pe lângă amenda prevăzută la art. 33 şi cu confirmarea autorizaţiei de <Liberă trecere>.

Autorizaţia de <Liberă trecere> confiscată, însoţită de procesul-verbal de constatare va fi depusă de constatator la Serviciul Administrare Străzi.

Confiscarea autorizaţiei de <Liberă trecere> exonerează Primăria de retituirea taxelor de eliberare a acesteia."

8.ART.30. din Regulament va avea următorul conţinut:

"Posesorii de permise de <Liberă trecere> cu valabilitate pe anul precedent care le-au utilizat până la apariţia prezentului Regulament, în cazul în care solicită noi permise de L.T. cu valabilitate anuală, vor achita taxele de la 1 ianuarie al anului curent".

9. Se introduce art. 33 cu următorul conţinut:

"Posesorii de autovehicule care circulă fără L.T. în zonele de interdicţie vor fi amendaţi cu valoarea egală cu aceea a taxei de elibarare a unui L.T. pe un an, conform Anexei nr. 1".

10. Se introduce un art. nou, nr. 34, cu următorul conţinut:

"Unităţilor de difuzare a presei se eliberează la solicitare câte un permis de L.T. , indicând două numere de înmatriculare ale maşinilor".

ART.2. Taxele pentru eliberarea L.T. -urilor pe anul 1998 se menţin la nivelul celor aprobate prin H.C.L. nr. 5/1997, anexa nr. 1.

ART.3. Se aprobă orarul maximal de acces în zonele prevăzute la art. 9, lit. "a-d" prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta.

ART.4. Regulamentul de eliberare a L.T. - urilor  va fi republicat conform modificatilor din prezenta hotărâre.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ

HOTÃRÂREA NR. 1/1996

- republicată conform H.C.L. nr. 40/23.02.1998 -

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996,

Analizând referatul nr. 1.947 al Serviciului Gospodărie Comunală, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea permiselor de liberă trecere,

În temeiul art. 20 lit. "f" şi art. 23 din Legea administraţiei publice locale,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea permiselor de liberă trecere conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Taxele privind eliberarea L.T. - urilor, pe anul 1998 se menţin la nivelul celor aprobate pri H.C.L. nr. 5/1997, anexa 1.

ART.3. Se aprobă orarul maximal de acces în zonele prevăzute la art. 9 lit. "a-d" prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Sunt exceptaţi de la orarul aprobat, conform art. 3, medicii de familie care asigură asistenţă medicală bolnavilor ce locuiesc în aceste zone.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei gotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr.  1/1996

REGULAMENT

privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere,

potrivit H.C.L. nr. 1/1996, modificată şi republicată prin

 H.C.L. nr. 40/23.02.1998

CAPITOLUL I

DEFINIRE ŞI CLASIFICARE

ART.1. Sunt denumite "permise de liberă trecere" (prescurtat L.T.) înscrisurile tipizate eliberate de Primăria Municipiului Braşov, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale etc. cu un tip de autovehicul într-o perioadă definită şi cu un orar stabilit în zone în care sunt impuse anumite restricţii de circulaţie (limitare de tonaj, acces interzis şi oprire interzisă).

ART.2. L.T. - urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:

A. PE FAŢÃ:

a) numărul şi data eliberării permisului;

b) posesorul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte);

c) numărul de înmatriculare al autovehiculului (pentru L.T.- ul la purtător se va înscrie F/N);

d) tonajul autovehiculului şi tipul acestuia;

e) durata de valabilitate a permisului;

f) orele între care s-a aprobat accesul.

B. PE VERSO:

a) zonele şi străzile pe care sunt permise accesul şi circulaţie;

b) taxa încasată, numărul şi felul documentelor doveditoare ale achitării taxei;

c) instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului.

ART.3. Clasificarea permiselor de liberă trecere:

I. Din punct de vedere al formei, culorii înscrisul tipizat (L.T.) şi al duratei de valabilitate:

I.1. - formular tipizat - cu valabilitate pe întreg anul;

I.1.a. - culoare verde - se acceptă acces şi program în "program de zi";

I.1.b. - culoare roz - se acceptă acces şi program circulaţie în program de noapte";

I.2. - formular tipizat barat cu diagonală cu valabilitate lunară;

I.2.a. -culoare verde - cu program de acces şi circulaţie în "program de zi";

I.2.b. - culoare roz - se accesptă acces şi program circulaţie în "program de noapte";

I.3. - ecuson tipizat de culoare portocalie, cu valabilitate de o singură zi.

II. Din punct de vedere al titularului:

II.1. L.T. - eliberat pe număr de ănmatriculare;

II.2. L.T. - la purtător (F/N).

ART.4. Formularele tipizate vor fi executate prin grija Primăriei Municipiului Braşov, prin executarea lor la tipografie, acestea având următoarele dimensiuni:

- L.T. cu valabilitate anuală - pe carton de dimensiuni A6;

- L.T. cu valabilitate lunară - pe carton de dimensiuni A6 - barează pe diagonală la emitere;

- L.T. cu valabilitate zilnică - pe carton de dimensiuni A6.

CAPITOLUL II

MODALITATEA DE ELIBERARE

ART.5. Solicitanţii, în vederea eliberării L.T. - urilor, vor prezenta următoarele documente:

a) cerere în care să se specifice detaliat următoarele:

- motivaţia solicitării;

- durata pentru care solicită eliberarea de L.T. (anual, lunar, zilnic),

- tonajul, felul autovehicului;

- zona pentru care se solicită;

- felul mărfurilor sau materialelor transportate;

- programul (zi/noapte) pe care-l solicită etc.

b) original şi copie xerox de pe certificatul de înmatriculare al autovehicului (pentru L.T. pe număr de autovehicul);

c) copie xerox de pe certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale (pentru L.T. la purtător şi pentru L.T. pe numărul autovehicului în cazul în care se solicită cu durată de un an);

d) copie de pe autorizaţia de funcţionare (în cazul în care magazinele de aprovizionat sunt specializate în desfacerea produselor - pâine, lactate, produse din carne);

e) dacă este cazul:

1. Documente doveditoare privind handicapul neuromotoriu (atestate de cel în drept);

2. Documente doveditoare privind domiciliul (în cazul riveranilor) şi posibilitatea de parcare a autovehiculului în incinta domiciliului (copie buletin identitate, extras C.F.);

3. Alte documnte în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi etc. ale solicitanţilor.

ART.6. Toate documentele arătate la art. 5 se vor prezenta laServiciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei. În urma verificărilor (şi eventual completărilor solicitate), dosarul se va depune la registratură.

ART.7. Aprobarea L.T. - urilor de către primar se va face după ce documentaţia depusă de solicitant este verificată şi discutată cu un reprezentant al solicitantului, pe bază de împuternicire, care acceptă programul zonelor de acces şi taxa, sub semnătură, de către Serviciul Administrare Străzi din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Eliberarea L.T. - urilor se va face pentru solicitări de liberă trecere care nu se încadrează strict în prevederile regulementului prezent, documentaţia se va depune la registratură, în vederea analizării în Comisia de circulaţie constituită în cadrul Primăriei.

În cazulavizării favorabile de către comisie se va achita taxa aferentă, urmând a se elibera L.T. -ul, conform art. 7 din prezentul regulament.

CAPITOLUL III

ZONELE DIN MUNICIPIU PENTRU CARE CIRCULAŢIA ESTE

ADMISÃ NUMAI PENTRU POSESORII DE L.T.

ART.9.a. Zona centrală este delimitată de străzile:

- b-dul Eroilor

- str. Mureşenilor

-str. G. Bariţiu

- str. C-tin. Brâncoveanu

- Piaţa Unirii

- Poarta Schei

- str. Castelului

- str. N. Bălcescu

- str. A. Hirscher

- str. Armata Română

- str. Republicii

- Piaţa Sfatului

În acestă zonă, pentru aprovizionarea societăţilor  comerciale se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin anexa nr. 2 la hotărâre.

De asemenea, se pot eliberapermise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi, o lună) şi pentru autovehicule având masa autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 10 tone, care tranzitează zona spre cartierul Şchei, trensportând diferite materiale (de construcţii, deşeuri, mobilă etc.), conform orarului aprobat de Consiliu Local, prin anexa nr. 2 la hotărâre.

Permisele L.T.  cu valabilitatea de o zi se vor elibera sub semnătura şefului Serviciului Administrare străzi care lunar va prezenta primarului situaţia eliberărilor şi sumele încasate.

ART.9. b. Pe străzile: Republicii şi Piaţa Sfatului, pentru transportul de valori la unităţile bancare şi C.E.C. se vor elibera permise de liberă trecere numai pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin anexa nr. 2.

ART.9.c. Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 30 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin anexa nr. 2.

ART.9.d. Pe drumul Braşov-Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi, o lună) pentru autovehicule având masa totală autorizată de până la 16 tone, care transoprtă diferite materiale, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin anexa nr. 2.

ART.10. Nu se vor elibera L.T. - uri pentru alei, parcuri, promenadă (N. Titulescu), pieţe, accese incinte blocuri de locuinţe, alte zone în care semnificaţia indicatoarelor de circulaţie interzic "accesul tuturor vehiculelor" (exclusiv zonelor de la art. 9.b.).

CAPITOLUL IV

MENŢIUNI SPECIALE

ART.11. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original. Copiile xerox, fotocopiile etc. nu conferă posesorului dreptului de acces în zonele pentru care se eliberează L.T.- uri.

ART.12. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

ART.13. În cazul în care un mijloc de transport autorizat prin L.T. (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea noului L.T. se va face fără plata de taxe suplimentare, cu condiţia ca vechiulul L.T. să fie prezent pentru anulare.

Noul permis va purta acelaşi număr şi va avea nominalizate aceleaşi date (zonă, orar, perioadă etc.) ca şi vechiul permis, înlocuindu-se doar numărul de înmatriculare al autovehicului.

ART.14.Taxa pentru L.T. se achită anticipateliberării acestuia şi nu este restituibilă chiar în cazul scoaterii din circulaţie, vânzării avariei, furtului etc. a autovehicului pentru care a fost eliberat.

ART.15. În cazul deteriorării permisului de liberă trecere se poate elibera un nou permis (cu aceleaşi înscrisuri ca şi cel deteriorat) numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării.

ART.16. În cazul pierderii sau furtului permisului de liberă trecere se poate elibera o dovadă cu valabilitate de o lună. Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, posesor etc.) ca şi înscrisul original.

Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunţat pierderea sau furtul permisului în presa locală.

După expirarea termenului de o lună se va putea elibera un nou permis de liberă trecere (cu aceleaşi înscrisuri ca şi vachiul permis pierdut) cu condiţia achitării taxelor începând cu luna următoare expirării dovezii.

CAPITOLUL V

OBLIGAŢII CE REVIN POSESORILOR PERMISELOR DE

LIBERÃ TRECERE

ART.17. Să expună permisul de liberă trecere la vedere pe parbrizul autovehicului.

ART.18. La solicitarea organelor de poliţie, corpului gardienilor publici sau împuterniciţilor primarului, să prezinte L.T.-ul pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.

ART.19. Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri închise sau prevăzute cu prelată şi cu aspect corespunzător.

ART.20. După descărcarea şi încărcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată.

ART.21. Să utilizeze permisul de liberă trecere numai în conformitate cu datele înscrise pe acesta şi cu respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL VI

SCUTIRI DE TAXE ŞI GARANŢII

ART.22. Sunt sctuite de taxă şi pot circula fără permise de liberă trecere următoarele categorii de autovehicule:

- autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Salvării;

- autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces;

- autoturisme aparţinând Primăriei, Prefecturii, Procuraturii, Consiliului Judeţean, Curţii de Apel, Curţii de Conturi;

- autovehiculele destinate transportului de călători sau aparţinând de R.A.T.;

ART.23. Autovehiculele aparţinând R.A. TERMO, F.R.E., R.A.T., COMPANIA APA, ROMGAZ, unităţi de salubritate, care se deplasează la intervenţii, beneficiază de 3 (trei) bucăţi de permise de liberă trecere la purtător- eliberate gratuit.

Autovehicule utilizate de agenţii economici care au copntract de prestări servicii cu Consiliul Local vor achita taxele cu reducere de 50%.

La Serviciul Administrare Străzi se vor afla 4 (patru) L.T. - uri ce vor fi folosite pentru rezolvarea acţiunilor urgente întreprinse la dispoziţia primarului.

Câte un L.T. la purtător se va elibera în mod gratuit pentru autovehiculele instituţiilor care aprovizionează creşe, grădiniţe, spitale, cămine de bătrâni, farmacii, biblioteci volante, alte aşezăminte sociale, culturale şi de învăţământ pe teritoriul Braşov şi care se deplasează în acest scop.

ART.24. Toate instituţiile şi personale interesate, nominalizate la art. 23 vor solicita un număr de autorizaţii de liberă trecere la purtător.

Numărul de L.T. - uri, masa totală a autovehiculelor , tipul acestora şi programul pentru fiecare instituţie în parte se va aproba de către Comisia de Circulaţie Municipală.

L.T. - urile eliberate vor fi păstrate de către conducătorul instituţiei care le va folosi în funcţie de necesităţile zilnice.

ART.25. Sunt scutiţi de taxe şi pot circula cu L.T.- uri pe număr de înmatriculare (eliberate gratuit) următoarele categorii de autovehicule: 

- dotate special, aparţinând handicapaţilor neuromotori;

- autoturisme aparţinând cetăţenilor riverani zonelor de acces, care impun restricţii de circulaţie (ambele cazuri cu respectarea art. 5, pct. "e" din prezentul regulament).

CAPITOLUL VII

CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

ART.26. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) circulaţia autovehiculelor de pe străzile cu interdicţii de circulaţie (acces interzis,limitare tonaj) care nu fost înscrise în permisele de liberă trecere;

b) depăşirea tonajului admis pentru zona în care se află autovehiculul;

c) nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de liberă trecere;

d) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehicului pe străzile pe care acesta nu a fost autorizat să circule;

e) folosirea permisului de liberă trecere pe un număr de înmatriculare pentru un alt autovehicul decât cel înscris.

ART.27. Constatarea contravenţiilor se va face pe bază de proces-verbal de contravenţie de către:

- organele de Poliţie;

- Gardienii Publici;

- împuterniciţii primarului.

ART.28. Pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de liberă trecere, posesorii acesteia vor fi sancţionaţi, pe lângă amenda prevăzută la art. 33 şi cu confiscarea autorizaţiei de liberă trecere.

Autorizaţia de liberă trecere confiscată, însoţită de proces-verbal de constatare va fi depusă de constatator  la Serviciul Administrare Străzi.

Confiscarea Autorizaţiei de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea taxelor de eliberare a acesteia.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

ART.29. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

ART.30. Posesorii de permise de liberă trecere cu valabilitate pe anul precedent şi care le-au utilizat până la apariţia prezentului regulament, în cazul în care solicită noi permise de L.T.,  cu valabilitate anuală, vor achita taxele de la 1 ianuarie al anului curent.

ART.31. Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament taxele se vor stabili anual prin hotărâri ale Consiliului Local, referitoare la taxe pentru eliberarea de L.T. -uri, fac parte din prezentul regulament.

ART.32. Orarul maximal, stabilit pentru utilizatorii de L.T. -uri, va fi stabilit anual prin hotărârile Consiliului Local şi completează prezentul regulament.

ART.33. Posesorii de autovehicule care circulă fără L.T. în zonele de interdicţie vor fi amendaţi cu valoarea egală cu cea a taxei de eliberare a unui L.T. pe un an, conform anexei.

ART.34. Unităţilor de difuzare a presei se eliberează la solicitare câte un permis de L.T., indicând două numere de înmatriculare a maşinilor.

ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. 1/1996

TARIFE 1997 - valabile şi pe anul 1998

L.T. - NOAPTE         - S 3,5 t          1.200.000 lei/an                        - cu nr. înmatriculare

                                  - P 3,5 t           2.400.000 lei/an                        - cu nr. înmatriculare

                                  - S 3,5 t           2.400.000 lei/an                        - la purtător

                                  - P 3,5 t           4.800.000 lei/an                        - la purtător

L.T. - ZI                    - S 3,5 t            1.800.000 lei/an                       - cu nr. înmatriculare

                                 - P 3,5 t            3.600.000 lei/an                       - cu nr. înmatriculare

                                 - S 3,5 t            3.600.000 lei/an                       - la purtător

                                 - P 3,5 t            7.200.000 lei/an                       - la purtător

L.T. - LUNAR

         NOAPTE       - S 3.5 t              160.000 lei/lună                      - cu nr. înmatriculare

                               - P 3,5 t               300.000 lei/lună                     - cu nr. înmatriculare

                               - S 3,5 t               320.000 lei/lună                     - la purtător

                               - P 3,5 t               600.000 lei/lună                     - la purtător

L.T. - LUNAR 

              ZI             - S 3,5 t                240.000 lei lună                    - cu nr. înmatriculare

                              - P 3,5 t                450.000 lei/lună                    - cu nr. înmatriculare

                              - S 3,5 t                480.000 lei/lună                    - la purtător

                              - P 3,5 t                900.000 lei/lună                    - la purtător

L.T.  - PE ZI         - S 3,5 t                   10.000 lei/zi                         - cu nr. înmatriculare

                             - P 3,5 t                    20.000 lei/zi                        - cu nr. înmatriculare

L.T.  - PE ZI        - S 3,5 t                    20.000 lei/zi                         - la purtător

                            - P 3,5 t                     40.000 lei/zi                        - la purtător

NOTÃ:

a) Taxele stabilite la punctele 1 şi 2 sunt considerate pentru programul de noapte şi eliberate pe număr de înmatriculare;

b) Taxele de la punctele 1 şi 2 se dublează pentru L.T. - urile eliberate la "purtător";

c) Pentru programul de zi - taxele calculate conform punctelor 1 şi 2 şi în funcţie de solicitări pct. b) se majorează  cu 50% pentru programul de zi;

d) Pentru L.T. - uri eliberate strict pentru transport produse lactate, carne, pâine, taxele se reduc cu 50%.

ANEXA NR. 3 la H.C.L. nr. 1/1996

ORARUL

maximal de acces în zonele prevăzute la art. 9 lit. "a" şi "b"

din Regulament

 

Având în vedere că pe str. Republicii s-a redus circulaţia autovehiculelor prin mutarea B.C.R. la altă adresă, propunem următorul program:

Pe toate L.T. - urile eliberate se va înscrie zona şi orele între care este permis accesul. Orarul şi traseul în L.T. se va proteja cu bandă transparentă, pentru prevenirea modificării, adăugirii etc. a acestora.

1. Program de zi:

a) între orele 6.00 - 8.00 pentru zonele explicitate la art. 9, lit. "a", alin. 2 din Regulament;

b) între orele 6.00 - 16.00 pentru zona explicitată la art. 9, lit. "a", alin. 3 din Regulament;

c) între orele 8.00 - 10.00 pe străzile menţionate la art. 9, lit. "b"  din Regulament pentru societăţile comerciale care transportă valori la unităţile bancare şi C.E.C.;

d) între orele 8.00 - 19.00 pe străzile menţionate în art. 9, lit. "b" din Regulament pentru autovehiculele aparţinând unităţilor bancare şi C.E.C. - ului;

e) între orele 6.00 - 21.00 pentru zona explicitată la art. 9, lit. "c" şi "d".

2. Program de noapte:

a) între orele 21.00 - 6.00 pentru zonele explicitate la art. 9, lit. "a", "b", "c", "d".

3. Orarul la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis.

Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor economici, precum şi de numărul de L.T. -uri eliberat pentru o anumită zonă, în vederea evitării aglomeraţiei.