Hotărârea nr. 4/1998

MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA SI FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERA TRECERE, STABILIREA TAXEI SI ORARULUI

HOTÃRÂREA NR. 4

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr. 45.396/14 ianuarie 1998 al Serviciului Administraţie Străzi, prin care se propune modificarea Regulamentului de eliberare şi folosire a permiselor de liberă trecere, a taxelor cu interdicţii de circulaţie,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei pubice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor dde liberă trecere.

1. ART.7. din Regulament va avea următorul conţinut:

"Eliberarea L.T.- ului de către Serviciul Administrare Străzi din cadrul Primăriei Municipiulu Braşov se va face după ce documentaţia depusă de solicitanteste verificată şi discutată cu un reprezentant al solicitantului, pe bază de împuternicire, care acceptă programul, zonele de acces şi taxa sub semnătură.

Eliberarea L.T. - se va face numai după prezentarea dovezii de achitare a taxei".

2.ART.9 lit. "a" se completează cu alin. 4 care va avea următorul cuprins:

"Permisele L.T. cuvalabilitatea de o zi se vor elibera sub semnătura şefului Serviciului Administrare Străzi, care, lunar, va prezenta ordonatorului de credite situaţia eliberărilor şi sumele încasate".

3. ART.23 se modifică şi va avea următorul conţinut:

"Autovehiculele utilizate de toţi agenţii care au contract de prestări servicii cu Consiliul Local vor achita  taxele cu reducere de 50%". 

La Serviciul Administrare Străzi se vor afla 4 (patru) L.T.-uri ce vor fi folosite pentru rezervarea acţiunilor urgente întreprinse la dispoziţia primarului.

L.T. -urile pentru autovehiculele instituţiilor care aprovizionează creşe, grădiniţe, cămine de bătrâni, alte aşezăminte sociel, culturale şi de învăţământ de pe teritorul Municipiul Braşov, şi care se deplasează în acest scop se vor elibera în mod gratuit".

4. Se introduce Art. 33 cu următorul conţinut:

"Posesorii de autovehicule care circulă fără L.T. în zonele de interdicţie vor fi sancţionaţi de către organul  de poliţie rutieră cu aplicarea unei amenzi egale cu taxe de eliberare a unui L.T. pe un an".

ART.2. Taxele pentru eliberarea L.T.-urilor pe anul 1998 se menţin la nivelul celor aprobate prin H.C.L. nr. 5/1997, anexă.

ART.3. Se aprobă orarul maximal de acces în zonele prevăzute la art. 9, lit. "a" - "d" prevăzut în anexa 2 la prezenta.

ART.4. Regulamentul de eliberare a L.T.-urilor va fi republicat conform modificărilor din prezenta hotărâre.

ART.5. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN

ANEXA NR. 1

ORARUL

maximal de acces în zonele prevăzute la

art. 9, lit. "a" - "d" din Regulament

Având în vedere că pe str. Republicii s-a redus circulaţia autovehiculelor prin mutarea B.C.R. la altă adresă, propunem următorul program:

Pe toate L.T.-urile eliberate se va înscrie zona şi orele între care este permis accesul. Orarul şi traseul înscris pe L.T. se va proteja cu bandă transparentă, pentru prevenirea mpdificării, adăugirii etc. a acestora.

1. Program de zi:

a) între orele 6.00 - 8.00, pentru zonele explicitate în art.9 , lit. "a" alin. 2 din Regulament;

b) între orele 6.00 - 16.00, pentru zona explicitată în art. 9, lit. "a", alin. 3 din Regulament;

c) între orele 8.00 - 10.00, pe străzil emenţionate în art. 9, lit. "b" din Regulament, pentru societăţile comerciale care trasnportă valori la unităţile bancare şi C.E.C. ;

d) între orele 8.00 - 19.00, pe străzile menţionate în art. 9, lit. "b" din Regulament, pentru autovehiculele aparţinând unităţilor bancare şi C.E.C. - ului;

e) între orele 6.00 - 21.00, pentru zona explicitată la art. 9, lit. "d".

2. Program de noapte:

a)  între orele 21.00 - 6.00, pentru zonele explicitate la art. 9, lit. "a", "b", "c", "d".

3. Orarul la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis. Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor economici, precum şi de numărul de L.T.- uri eliberat pentru a anumită zonă, în vederea evitării aglomeraţiei.