Hotărârea nr. 39/1998

RESPINGEREA ATRIBUIRII SPATIULUI LOCATIV DIN STR. LUNGA NR.14 DOAMNEI SANDU ELENA - SEF SERVICIU AJUTOR SOCIAL

HOTÃRÂREA NR. 39

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 6102/1998 al Direcţiei Patrimoniu privind atribuirea spaţiului locativ din Braşov, str. Lungă nr. 14, doamnei Sandu Elena - şef Serviciu Ajutor Social,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 160/1996, modificată prin H.C.L. nr. 101/1997,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Nu se atribuie spaţiul Locativ situat în Braşov, str. Lungă nr. 14, compus dintr-o cameră şi dependinţe în suprafaţă totală de 43,05 doamnei Sandu Elena, şef Serviciu Ajutor Social, întrucât pentru adoptarea hotărârii era necesar votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, lucru care nu s-a realizat.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin serviciile de specialitate.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ