Hotărârea nr. 37/1998

APROBAREA INTOCMIRII REFERATULUI DE EXPERTIZA PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 10.400 MP.

HOTÃRÂREA NR. 37

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 29.543/1997 al Serviciului Patrimoniu,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 republicată,

În temeiul art. 20 lit. "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 republicată şi modificată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea raportului de expertiză tehnică şi valorică pentru terenul în suprafaţă de 10.400 mp, înscris în C.F. nr. 32222/9, nr. top 13101/1/1/1 în vederea concesionării prin licitaţie publică.

Terenul va avea destinaţia de camping.

Caietul de sarcini va fi aprobat de către Consiliul Local.

ART.2. Raportul de expertiză tehnică şi valorică se va întocmi pe cheltuiala solicitantului şi se va înainta spre analiză şi decizie finală plenul Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ