Hotărârea nr. 33/1998

APROBAREA SCHIMBARII DESTINATIEI A TREI SPATII

HOTÃRÂREA NR. 33

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 47.921/1998al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, privind schimbarea destinaţiei unor spaţii cu altă destinaţie,

Având în vedere art. 7 din H.C.L. nr. 55/1996, republicată, şi avizul dat de comisia de specilaitate constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată conform O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă schimbarea destinaţieispaţiilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Solicitant

Adresă spaţiu

Destinaţia iniţială

Destinaţia aprobată

Suprafaţa mp

1. Burja Gheorghe str. Săvineşti 2

garaj

magazie

20

2. Moroşi Alexandru str. N. Bălcescu 41

garaj

magazie

11,80

3. R.A. RIAL Braşov str. N. Bălcescu 39

locuinţă

anexă la locuinţă

25,10

ART.2. Schimbarea de destinaţie a spaţiilor menţionate la art. 1 conduce automat la modificarea corespunzătoarea chiriei.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ