Hotărârea nr. 328/1998

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE CANTINA DE AJUTOR SOCIAL A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE.

HOTĂRÂREA NR. 328

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 25.932/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind darea în folosinţă gratuită către Cantina de Ajutor Social a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere avizul dat de comisia de specialitate, constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 86 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 (zece) ani, către Cantina de Ajutor Social, a spaţiilor situate în Braşov, b-dul 15 noiembrie nr. 11, în suprafaţă de 109,80 mp, 12,00 mp şi 47,97 mp, în vederea desfăşurării activităţii.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE