Hotărârea nr. 326/1998

INSUSIRE RAPORT DE EXPERTIZA:NEGOITA ION SI CATALIN.

HOTĂRÂREA NR. 326

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 24.368/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, prin care se propune însuşirea "raportului de expertiză tehnică" privind schimbul de terenuri între Negoiţă Ion, Negoiţă Cătălin şi Municipiul Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul Boş Nicolae, privind schimbul de terenuri între NegoiţăIon, Negoiţă Cătălin şi Municipiul Braşov.

ART.2. Se aprobă schimbul de ternuri între Negoiţă Ion şi Negoiţă Cătălin, proprietari ai terenului în suprafaţă de 718,20 mp, înscris în C.F. Braşov 20.027 cu nr. top. 4830/1/4 şi terenurile înscrise în C.F. nr. 22.559 cu nr. top. 2068/6/4/17 în suprafaţă de 300 mp şi C.F. nr. 23.769 cu nr. top. 2068/6/4/44/1/1, în suprafaţă de 501,50 mp, proprietatea Statului Român.

ART.3. Terenul înscris în C.F. nr. 20.027 cu nr. top. 4830/1/4 în suprafaţă de 718,20 mp, va trece în proprietatea Statului Român, prin operare în evidenţele de Carte Funciară, ca urmare a schimbului de terenuri menţionat la art. 2.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE