Hotărârea nr. 325/1998

RADIEREA\ DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI INSCRIS IN C.F.28870.

HOTĂRÂREA NR. 325

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. ad. 23.406/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile prin care se propune radierea dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului înscris în C.F. Braşov nr. 28.780, cu nr. top. 4819/1/7/4/2/5/2, urmând ca în acest extras de Carte Funciară să figureze numai Municipiul Braşov,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Seaprobă radierea dreptului de folosinţă veşnică a domnului Dobrescu Dumitru, asupra terenului în suprafaţă de 150 mp, înscris în C.F. Braşov nr. 28.780, cu nr. top. 4819/1/7/4/2/5/2, conform Deciziei nr. 155/1991. .

ART.2. Se înscrie dreptul de proprietate a terenului în suprafaţă de 150 mp, înscris în C.F. Braşov nr. 28.780 cu nr. top. 4819/1/7/4/2/5/2 în favoarea Municipiului Braşov.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE