Hotărârea nr. 324/1998

INSUSIRE RAPORT EXPERTIZA TEHNICA PENTRU TERENUL DIN STR.HOREA 51/B.

HOTĂRÂREA NR. 324

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. ad. 8.119/1998 al Direcţiei Patromoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Horea nr. 51 B, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere art. 12, lit. "b" din Legea nr. 50/1991 şi Legea nr. 114/1996 art. 5 alin. 3,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică nr. 176/21.11.1998, întocmit de expertul Gheorghe Horia Gologan şi modificările exprimate prin adresa Direcţiei Arhitectură Urbanism nr. T 32.188/1998 privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, str. Horia nr. 51 B, identificat prin C.F. nr. 13524 cu nr. top. 196-197/2/b/2/2/1/a, în suprafaţă de 481,90 mp. Terenul urmează a fi concesionat pentru extinderea construcţiilor deţinute de Paler Gheorghe şi Paler Margareta. Concesionarea terenului se va face pe durata existenţei construcţiei, conform art. 19 din Legea urbanismului nr. 50/1991, republicată.

ART.2. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă, conform expertizei, este de 2.214,9 USD, revenind o redevenţă anuală de 0,18 USD/mp. Raportul  leu/dolar se va stabilii la cursul zilei din data încheierii contractului.

ART.3. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente, menţionată la art. 1, va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile Legii urbanismului nr. 50/1991, republicată, art. 12, lit. "b".

ART.4. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât  cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.5. În cazul concesionării terenului prin licitaţie publică, preţul de pornire al licitaţiei, conform expertizei menţionate la art. 1 este de 0,18 USD/mp/an, exprimat în lei la cursul zilei, în funcţie de paritatea leu/USD comunicat de BNR pentru ziua desfăşurării licitaţiei.

 ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE