Hotărârea nr. 321/1998

PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A SPATIULUI SITUAT IN STR. N.BALCESCU 1.

HOTĂRÂREA NR. 321

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 24.481/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administare Imobile, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere, către Societatea Judeţeană a Femeilor Braşov, a spaţiului situat în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 1,

Având în vedere prevederile art. 5 din H.C.L. nr. 55/1996, republicată, şi ţinând cont de avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere dintre R.A. RIAL Braşov şi Societatea Judeţeană a Femeilor - Braşov pentru spaţiul în suprafaţă de 27 mp, cu destinaţia de sediu, situat în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 1.

ART.2. Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform Deciziei Consiliului Judeţean Braşov, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.3. Prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani. 

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE