Hotărârea nr. 32/1998

APROBAREA INTOCMIRII EXPERIZEI DE IDENTIFICARE, DEZMEMBRARE SI EVALUARE A TERENULUI DIN CALEA BUCURESTI 9

HOTÃRÂREA NR. 32

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul Serviciului Patrimoniu nr. 12.637/1997 privind concesionarea unui teren în suprafaţa de 10,0 mp către S.C. "ASTRA" S.A. şi amplasarea a două catarge publicitare,

În baza legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Sea probă întocmirea expertizei de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenului solicitat a fi concesionat de către S.C. "ASTRA" S.A. în vederea amenajării unei agenţii în Braşov, Calea Bucureşti nr. 9, bl. 43.

Terenul se identifică conform planului de situaţie anexă la Certificatul de urbanism nr. 3895/1996, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Expertiza va fi înlocuită prin grija S.C. "ASTRA" S.A. şi va fi înaintată spre analiză şi decizie Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.2. Amenajarea reprezentanţei se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată şi cu acordul comisiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi Consiliului Local.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

EMIL NIŢÃ