Hotărârea nr. 318/1998

SCUTIRE LA PLATA IMPOZITULUI DATORAT DE BURADA CRISTEA.

HOTĂRÂREA NR. 318

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 26.551/8 decembrie 1998 al Direcţiei Economice - Serviciul Venituri, prin care se propune scutirea la plată a debitului restant reprezentând impozitul pe venit pentru desfăşurarea activităţii în anul1995 în sumă de 176.482 lei şi a majorărilor de întârziere aferente acestuia, în sumă de 931.810 lei, datorat de numitul Burada Cristea,

Având în vedere prevederile art. 82 din O.G. nr. 11/1996,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă scutirea la plată pentru debitul restant în sumă de 176.482 lei reprezentând impozitul pe venit pentru anul 1995 şi pentru majorările de întârziereaferente acestuia, în sumă de 931.810 lei, sume datorate de Burada Cristea, domiciliat în Braşov, b-dul 15 Noiembrie nr. 5, ap. 4..

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE