Hotărârea nr. 314/1998

TRANSFORMAREA UNOR POSTURI IN CADRUL SERV.CADASTRU SI SERV. CONTROL.

HOTĂRÂREA NR. 314

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 33.327/1998 al Sreviciului Salarizare-Personal din cadrul Direcţiei Coordonare, prin care se propune aprobarea trasnformării posturilor de inspectori în inspectori de specialitate de la Serviciul Cadastru şi a unui post de inspector, în post de şofer de la Serviciul Control,

Având în vedere referatele Direcţiei de Arhitectură şi a Serviciului de Control cu privire la necesitatea transformării posturilor respective, precum şi fişele posturilor întocmite,

Având la bază organigrama Primăriei Municipiului Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 141/1997, 

În temeiul art. 20, lit. "d" şi art. 28   din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă transformarea posturilor de inspector în inspectori de specialitate din cadrul Serviciului Cadastru, Fond Funciar, registrul agricol.

ART.2. Se aprobă transformarea postului de inspector în post de şofer la Serviciul Control.

ART.3. Modificările posturilor respective vor fi operate în statul de funcţiuni al instituţiei.

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE