Hotărârea nr. 313/1998

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE POSTA ROMANA A UNOR SUPRAFETE DE TERENAPARTININD DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 313

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 27.808/1998 al Serviciului Contencios şi adresa nr. 27.808/10.12.1998 a D.R. Poşta Română, privind darea în folosinţă gratuită către Poşta Română pe termen de 49 de ani a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov pentru instalarea cutiilor poştale,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 86 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, fără licitaţie publică, către Poşta Română, pe termen de 49 de ani, a suprafeţelor de teren prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Suprafeţele aparţin domeniului public şi vor fi folosite pentru instalarea cutiilor poştale.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE