Hotărârea nr. 311/1998

RESPINGEREACONTESTATIEI PETENTILOR POPESCU IOAN NICOLAE SI VACEANU VASILE.

HOTĂRÂREA NR. 311

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând contestaţia nr. 27.184/2 decembrie 1998 a petenţilor Popescu Ioan Nicolae şi Văceanu Vasile şi referatul nr. 27.184/1998 al Serviciului Secretariat prin care se propune menţinerea H.C.L. nr. 291/1998,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi "i" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se respinge contestaţia petenţilor Popescu Ioan Nicolae şi Văceanu Vasile nr. 27.184/2.12.1998 şi se menţine H.C.L. nr. 291/1998, pentru motivele invocate în referatul nr. 27184/1998.

ART.2. Consiliul de Administraţie R.A.Termo numit prin H.C.L. nr. 291/1998 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE