Hotărârea nr. 310/1998

CONCESIONARE PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA STRAZILOR CARPATI-LOR SI BD. MUNCII.

HOTĂRÂREA NR. 310

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 13.821/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţiei publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 10.112 mp, înscris în C.F. nr. 10.283 cu nr. top. 13.144/3/31/1/1/1/2.

ART.2. Durata concesionării este de 49 de ani de la data adjudecării licitaţiei.

ART.3. Destinaţia terenului este: amenajarea Pieţei Decebal - piaţă agroalimentară, conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 309/1998.

ART.4. Se însuşeşte raportul expertizei tehnice de evaluare nr. 404/1998, întocmit de S.C. Contexpert S.R.L., cu privire la stabilirea valorii de piaţă a terenului menţionat la art. 1, repectiv 35,229 USD/mp, ceea ce conduce la o redevenţă de plecare a licitaţiei, 1,41 USD/mp/an, exprimată în lei la cursul leu/dolar comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua înn care se depun ofertele.

ART.5. Se aprobă caietul de sarcini ce va sta la baza licitaţiei publice în vederea concesionării terenului menţionat la art. 1, pentru amenajarea Pieţei Decebal ca piaţă agroalimentară. Caietul de sarcini este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

CORNEL GANE