Hotărârea nr. 305/1998

CONCESIONARE TEREN SITUAT IN BRASOV, STR. ZIZIN NR.13 IN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. RODICA SRL.

HOTĂRÂREA NR. 305

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie 1998,

Analizând referatul  nr.26.509/1998 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizin nr. 13, necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiar S.C. Rodica S.R.L.,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12 lit. "b",

În temeiul art. 20, lit. "g", art. 28 şi art. 84 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizelor tehnice de identificare-dezmembrare şi evaluare în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Braşov, str. Zizinului nr. 13, identificat conform planului de situaţie - parte integrantă a prezentei hotărâri, teren necesar extinderii construcţiilor extindere, către S.C. Rodica S.R.L.

ART.2. Expertiza tehnică a terenului menţionat la art. 1 va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov, însoţită de acordul notarial al colocatarilor.

ART.3. Expetiza va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitantului.

ART.4. Intenţia de concesionare a terenului către S.C. Rodica S.R.L., pentru extinderea construcţiilor existente, menţionată la art. 1, va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi care se încadrează în prevederile în prevederile art. 12 lit. "b" din Legea urbanismului nr. 50/1991, republicată.

ART.5. Dacă licitaţie publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI