Hotărârea nr. 304/1998

INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PREVAZUTE IN LEGEA NR. 27/1994, REPUBLICATA.

HOTĂRÂREA NR. 304

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 noiembrie 1998,

Analizând referatul  nr. 26.739/20 noiembrie 1998 al Direcţiei Economice - Serviciul Venituri, prin care se propune indexarea impozitelor şi taxelor locale,

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată, şi art. 5, alin. 2 din Legea finanţelor publice locale nr. 189/1998,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă indexarea valorilor impozabile pe mp la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice prevăzute în anexa nr. 1 la Legea impozitelor şi taxelor locale nr. 27/1994, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cota pentru calculul impozitului pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice este de 1%, iar cota pentru calculul impozitului pe clădiri aflate în proprietatea altor contribuabili decât persoanele fizice este de 1,5%.

ART.2. Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, conform anexelor nr. 2-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Taxa pentru deţinerea în proprietate sau folosinţă, după caz, a utilajelor autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii unui venit, este ce prevăzută în anexa 6 la prezenta hotărâre.

ART.4. Taxa pentru ocuparea ocurilor publice este cea prevăzută în anexa 7.

ART.5. Ocuparea locurilor publice se face  numai cu aprobarea Consiliului Local şi cu plata anticipată a taxelor datorate.

ART.6. Taxele pentru îmbunătăţirea iluminatului stradal, taxele de grăniţuire, taxele pentru eliberarea copiilor după autorizaţii, certificate şia lte acte existente în arhiva Municipiului Braşov, pentru cercetări, măsurători, identificări, constatări, săpături pe domeniul public şi taxele pentru deţinerea de câini sunt prevăzute în anexa nr. 8.

ART.7. Taxele pentru ocuparea terenului pentru construcţiile provizorii specifice organizărilor de şantier sunt cele prevăzute în anexa nr. 9.

ART.8. Hotărârea Consiliului Local va fi aplicată începând cu data de 1 ianuarie 1999.

ART.9. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI