Hotărârea nr. 292/1998

STABILIREA TAXEI (CHIRIEI ) PENTRU TERENUL OCUPAT DE CONSTRUCTIILE PROVIZORII (CHIOSCURI) DIN INCINTA BAZARULUI GARA CALATORI.

HOTĂRÂREA NR. 292

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 7 decembrie1998,

Analizând referatul nr. 23.940/1998 al Direcţiei Patrimoniu Serviciul Ocupare Locuri Pulbice, privind stabilirea taxei (chiriei) pentru terenurile ocupate de construcţiile provizorii situate în incinta Bazarului Gară călători,

Având în vedere prevederile art. 20 lit. "f" din Legea nr. 69/1991, republicată, art. 57 şi art. 74 din O.G. nr. 61/1997,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Pentru terenul aferent construcţiei provizorii legal amplasate în incinta Bazarului Gară călători, agenţii economici proprietari ai construcţiilor provizorii vor plăti o taxă  de 25.000 lei/mp/lună, începând cu 1 ianuarie 1999, dar nu mai mult de 2 ani.

ART.2. Taxele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre vor fi achitate anual, anticipat, până la data de 30 ale lunii precedente .

ART.3. Taxa prevăzută la art. 1 se indexează anual, prin Hotărâre a Consiliului Local, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelul de inflaţie, atunci când acesta creşte cu mai mult de 20% pe o perioadă de 12 luni. 

ART.4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

ADRIAN MORUZI