Hotărârea nr. 289/1998

REORGANIZAREA R.A RIAL BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 289

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 noiembrie 1998,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, modificată şi aproată prin Legea nr. 207/1997,

În temeiul art. 20 alin. 2, lit. "h" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Începând cu data prezentei hotărâri, se înfiinţează Societatea Comercială cu Răspundere Limitată RIAL SRL Braşov, persoană juridică română, cu sediul în Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 29, prin reorganizarea Regiei Autonome RIAL, care se desfiinţează la aceeaşi dată.

ART.2. Societatea comercială RIAL SRL Braşov are ca asociat unic Consiliul Local Braşov.

ART.3. Obiectul de activitate al societăţii comerciale RIAL SRL Braşov este prevăzut în Actul constitutiv, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă actul constitutiv al societăţii comerciale RIAL SRL Braşov, conform anexei şi capitalul social activ şi pasiv, conform bilanţului contabil încheiat la data de 30 septembrie 1998.

ART.5. Se suspendă încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, până la emiterea Normelor metodologice care vor fi aprobate de Consiliul Local.

În termen de 7 zile lucrătoare, societatea comercială RIAL SRL Braşov  va prezenta un proiect cuprinzând Normele metodologice.

Societatea comercială RIAL SRL Braşov  va prezenta Consiliului Local Braşov, în termen de 3 zile lucrătoare, lista spaţiilor nevândute încă şi copiile contractelor de vânzare-cumpărare încheiate până la data de 26 noiembrie 1998.

ART.6. Se aprobă lista administratorilor societăţii comercialr RIAL SRL Braşov în următoarea componenţă: Ioana David, Valeria Mavrodin, Dan Vele, Ştefan Rogoz, Traian Bârsăşteanu, Constantin Ivasiuc, Ion Popescu Topolog, Mihai Grigoraşi, Ladislau Mina, Mihai Imbrea şi Gheorghe Ialomiţeanu, care vor hotărî împreună cu majoritate simplă din cei prezenţi, pentru probleme curente  şi cu două treimi din numărul administratorilor în funcţie, pentru hotărâri care privesc operaţii patrimoniale, ce vor fi supuse aprobării asociatului unic.

ART.7. Domnul Dan Vele este împuternicit în calitate de administrator interimar, să îndeplinescă procedura legală de înregistrare a societăţii la Registrul Comerţului.

ART.8. Pe data prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 189/1998 şi se modifică H.C.L. nr. 193/1998.

ART.9. Administratorul delegat va duce la îndeplinire prevederile prezentei şi va asigura conducerea curectă operativă, până la înregistrarea societăţii  în Rgistrul Comerţului.