Hotărârea nr. 287/1998

SEMNAREA PROCESELOR - VERBALE DE VECINATATE.

HOTĂRÂREA NR. 287

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. T 10.520/6 august 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, privind semnarea proceselor-verbale de vecinătate,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 834/1991, conform cărora Institutul de Cercetări Electronice S.A. - Filiala Braşov, S.C. Comprest S.A., S.C. Roll-ing S.A., S.C. Tractorul S.A., S.C. Metaloplast S.A., S.C. Transbus S.A, S.C. Temelia S.A., S.C. Poiana Braşov S.A. - solicită semnarea proceselor-verbale de vecinătate,

În temeiul art. 20 lit."g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă semnarea proceselor-verbale de vecinătate la solicitările societăţilor menţionate anterior care se încadrează în prevedeile Regulamentului elaborat în acest sens. Semnarea proceselor-verabale se va face de către Comisia constituită la nivelul Primăriei Municipiului Braşov, în baza Dispoziţiei primarului nr. 214/26.03.1997.

ART.2. Semnarea proceselor-verbale de vecinătate pentru solicitările depuse la Primăria Municipiului Braşov după data de 1 august 1998 se va face de către Comisia constituită la nivelul Primăriei Municipiului, pe baza Dispoziţiei primarului nr. 214/26.03.1991. 

ART.3. Se aprobă Regulamentul privind procedura de se mnare a proceselor-verbale de vecinătate, conform Hotărârii Guvernului României nr. 834/1991.

ART.4. La data prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 228/1998.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU