Hotărârea nr. 28/1998

APROBAREA INTOCMITA EXPERTIZEI DE DEZMEMBRARE A TERENULUI DIN STR.MOLIDULUI

HOTÃRÂREA NR. 28

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 49.340/1998 al Serviciului Evidenţă şi Administrare Imobile, privind concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Molidului,

Având în vedere prevederile art. 12, lit. "a" şi art. 34 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, lit. "g" , art. 28 şi 84 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată ţi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizelor de dezmebrare şi evaluare a terenului înscris în C.F. NR. 26773 cu nr. top. 6760/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 şi nr. top  6760/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 cu suprafaţa de 900 mp + 400 mp, în vederea concesionării către proprietarii apartamentelor şi garajelor situate în Braşov, str. Molidului.

ART.2. Raportul de expertiză tehnică şi valorică se va întocmi pe cheltuiala neneficiarilor şi se va înainta spre însuşire Consiliului Local Braşov. Evaluarea terenului terenului în cauză se va face la preţul pieţei, conform art. 14 din Legea nr. 50/1991 republicată.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Braşov.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL