Hotărârea nr. 276/1998

MENTINEREA H.C.L. NR. 212/31 AUGUST 1998.

HOTĂRÂREA NR. 276

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr.23.121/29 noiembrie 1998, prin care se propune menţinerea H.C.L. nr. 212/31 august 1998 prin care se respinge eşalonarea la plata a majorărilor aferente impozitului forfetar şi ţinând cont de contestaţia înaintată de numitul Redai Vasile, Direcţia Economică propune scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului în sumă de 85.835 lei, datorate de numitul Redai Vasile,

Având în vedere prevederile art. 38 din O.G. nr. 53/1997, art. 30 din O.G. Nnr. 85/1997 şi Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se menţine Hotărârea Consiliului Local nr. 212/31.08.1998, prin care se respinge eşalonarea la plată a majorărilor de întărziere aferente impozitului forfetar, în sumă de 85.835 lei, datorate de Redai Vasile.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU