Hotărârea nr. 272/1998

CONCESIONARE TEREN SITUAT IN BRASOV, STR. 15 NOIEMBRIE NR. 50, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE.

HOTĂRÂREA NR. 272

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 20.758/1998 al Direcţiei Patrrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile privind concesionarea unui teren situat în Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 50, necesar extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12 lit. b şi Legea nr. 114/1996 art. 5 alin 3,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se însuşeşte expertiza tehnică de evaluare nr. 655/1998, întocmită de expertul Caranfil Lucian, privind evaluarea terenului situat în Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 50, identificat conform schiţei anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în suprafaţă de 61,65 mp, în vederea concesionării terenului necesar extinderii construcţiei existente. Concesionarea terenului se va face pe durata existenţei construcţiei, conform art. 19 din Legea urbanismului nr. 50/1991, republicată.

ART.2. Preţul terenului este de 4.624 USD, revenind o redevenţă anuală de 3 USD/mp.

ART.3. Intenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente, menţionată la art. 1, va fi făcută publică. Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi, care se încadrează în prevederile art. 12 lit. "b", din Legea urbanismului nr. 50/1991, republicată.

ART.4. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de către un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.5. În cazul concesionării terenului prin licitaţie publică, preţul de pornire al licitaţiei, conform expertizei menţionate la art. 1, este de 3 USD/mp/an exprimat în lei la cursul zilei, în funcţie de paritatea leu/USD, comunicată de BNR pentru ziua desfăşurării licitaţiei. 

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU