Hotărârea nr. 266/1998

CONCESIONARE TEREN SITUAT IN BRASOV STR. HOREA NR. 51 A, IN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE.

HOTĂRÂREA NR. 266

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 21.503/1998 al Direcţiei Patrimoniu Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind concesionarea unui teren situat în Braşov, str. Horea nr. 51A, necesar extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, art. 12 lit. "b" şi Legea nr. 114/1996 art. 5, alin. 3,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă întocmirea expertizei tehnice de identificare, dezmembrare şi evaluare în vederea concesionării terenului situat în Braşov, str. Horia nr. 51A, necesar extinderii construcţiilor existente.

ART.2. Expertiza tehnică şi de evaluare a terenului menţionat la art. 1, însoţită de Certificatul de Urbanism eliberat conform legii, va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART.3. Expertiza va fi întocmită de un expert autorizat, pe cheltuiala solicitantului.

ART.4. Întenţia de concesionare a terenului pentru extinderea construcţiilor existente, menţionată la art. 1, va fi făcută publică. Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi ofertanţi, care se încadrează în prevederile art. 12 lit. "b", din Legea urbanismului nr. 50/1991, republicată.

ART.5. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de către un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi evaluare, câştigătorul va restitui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU