Hotărârea nr. 265/1998

UN SCHIMB DE SPATII IN BLOCUL C7 INTRE ICCO COMPUTERS LTD SI PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 265

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 noiembrie 1998,

Analizând referatul nr. 15.176/1998 al Direcţiei Patrimoniu Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile,

Având în vedere prevederile art. 84, alin 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20 lit. "g"şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă schimbul de spaţii aferente blocului C7 între ICCO Computers Ltd şi Primăria Municipiului Braşov, după cum urmează:

1.1. ICCO Computers Ltd. cedează un spaţiu, proprietatea ICCO, aflat la mezanin 1 din blocul C7 la cota 6,18 m în favoarea Primariei Municipiului Braşov.

1.2. Primăria Municipiului Braşov cedează către ICCO Computers Ltd. un spaţiu - proprietatea Primăriei Municipiului Braşov, aflat în subsolul blocului C7.

ART.2. Suprafeţele concrete ale spaţiilor menţionate la art. 1, ce vor constitui schimbul de proprietăţi aprobat la art. 1, se vor stabili în baza unor expertize tehnice de evaluare a celor două spaţii, întocmite de experţi autorizaţi, pe cheltuiala ICCO Computers Ltd.

2.1. Suprafeţele concrete se vor determina în funcţie de valoarea de piaţă pe mp a celor două spaţii în cauză.

ART.3. Expertizele menţionate la art. 2 se vor înainta Consiliului Local al Municipiului Braşov, spre analiză şi eventuală însuşire.

ART.4. În cazul în care Consiliul Local al Municipiului Braşov nu îşi însuşeşte expertizele, atunci schimbul aprobat la art. 1 nu se realizează.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE DINU