Hotărârea nr. 264/1998

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI SITUAT IN BRASOV, STR. LUNGA NR. 104 CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV.

HOTĂRÂREA NR. 264

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. 22.585/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, referitor la darea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Braşov, str. Lungă nr. 104 către Primăria Municipiului Braşov,

Având în vedere avizul dat de comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată,

 În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului situat în Braşov, str. Lungă nr. 104, în suprafaţă de 174,85 mp, cu destinaţia "depozit", către Primăria Municipiului Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAELA STECIUC