Hotărârea nr. 262/1998

AMANAREA SCOATERII LA LICITATIE PUBLICA A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, IN VEDEREA INCHIRIERII LOR.

HOTĂRÂREA NR. 262

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. 22.585/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţa şi Administrare Imobile, privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere prevederile art. 4 şi 4.1. din H.C.L. nr. 55/1996, republicată, şi ţinând cont de avizul dat de comisia de specialitate, constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată, 

În temeiul art. 20, lit. "g" din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se amână scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă identificată conform listei Anexă  nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea completării materialului cu date privitoare la situaţia juridică a fiecărui spaţiu, situaţie găsită în teren şi propunerea comisiei de verificare a spaţiilor.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov şi R.A. RIAL Braşov vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAELA STECIUC