Hotărârea nr. 261/1998

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA DE CATRE FOTBAL CLUB BRASOV, A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA.

HOTĂRÂREA NR. 261

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. 22.270/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind darea în folosinţă către Fotbal Club Braşov, a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere avizul dat de comisia de specialitate, constituită conform H.C.L. nr. 55/1996, republicată,

 În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 86 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se amână propunerea de dare în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 (zece) ani, către Fotbal Club Braşov, a spaţiilor situate în Braşov, str. I. Maniu nr. 56 - alimentaţie publică (213,86 mp), str. Lungă nr. 213 - alimentaţie publică (235,24mp), str. Lungă nr. 41 - depozit (230mp), în vederea completării materialului cu detalii privind situaţia juridică a acestei asociaţii nonprofit, precum şi raportul dintre aceasta şi societatea comercială F.C. Braşov.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAELA STECIUC