Hotărârea nr. 257/1998

APROBARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI EXTRABUGETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANNUL 1998.

HOTĂRÂREA NR. 257

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 19 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. 24.360/14 octombrie 1998, al Direcţiei Economice prin care se propune revocarea art. 2 din H.C.L. nr. 192/1998, precum şi modificarea Anexei nr. 1 la Bugetul de venituri şi cheltuieli extrabugetar al Municipiului Braşov pe anul 1998, aprobat prin aceeaşi hotărâre,

Având în vedere prevederile art. 15 din O.G. nr. 24/1995, art. 73 din Legea nr. 72/1996, privind finanţele publice,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli extrabugetar al Municipiului Braşov, pe an ul 1998, la partea de venituri în sumă de 1.123.485 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 1.123.485 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Începând cu data prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 192/1998.

ART.3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE PALER