Hotărârea nr. 256/1998

APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 1998.

HOTĂRÂRE NR. 256

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 19 octombrie 1998,

Analizând referatul nr. 20.779/1998, al Direcţiei Arhitectură şi Urbanism, prin care se propune amplasarea unei fabrici de Pal la Braşov,

În temeiul art. 20 lit. "m" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă proiectul P.U.Z. - zona Gării Stupini Braşov, nr. 34069/1998, elaborat de S.C. Proiect Braşov S.A. şi avândca iniţiator N.S.A. Consulting Group S.A. Bucureşti, cu condiţiile menţionate în referatul de prezentare.

ART.2. Se aprobă P.U.D. pentrun amplasarea unei fabrici de Pal, pe amplasamentul studiat prin proiectul 34.069/1998, aflat în zona de depozite, prestări servicii şi industrie, din aproprierea Gării Stupini, beneficiarul acestui P.U.D. fiind N.S.A. Consulting S.A. Bucureşti.

ART.3. Pentru amplasamentele staţiei de epurare a municipiului Braşov se va întocmi un studiu de specialitate.

ART.4. Începând cu data prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 245/1998 şi H.C.L. nr. 229/1998.

ART.5.  Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE PALER