Hotărârea nr. 253/1998

MODIFICAREA ART.2 DIN HCL 144 DIN DATA DE 29 IUNIE 1998, PRIVIND ASOCIEREA CU FUNDATIA BRASOVIA.

HOTĂRÂREA NR. 253

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. 14.833/18 septembrie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se solicită modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 144/29 iunie 1998,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea  nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Referitor la asocierea Municipiului Braşov cu Fundaţia "Braşovia", se modifică art. 2 al H.C.L. nr. 144/1998, care va avea următorul conţinut:

"Se aprobă plata din bugetul local a consumabilelor privind stiplexul pe care vor fi înscripţionate informaţiile şi costurile legate de amplasarea , instalarea şi racordarea la reţelele de iluminat public stradal, în valoare de 58.800.000 lei". 

ART.2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞI