Hotărârea nr. 252/1998

APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU INCHIRIEREA TERENURILOR DESTINATE AMPLASARII ANSAMBLURILOR PUBLICITARE CEAS - PANOU.

HOTĂRÂREA NR. 252

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. 11.396/1998, al Serviciului Ocupare Locurim Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea terenurilor destinate amplasării ansamblurilor publicitare  ceas-panou,

În temeiul art. 20, lit."g", art. 28 şi art. 84 din Legea  nr. 69/1991, privind administraţia publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1.  Se aprobă caietul de sarcini pentru scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a terenurilor cuprinse în lista din anexa nr. 1.

ART.2. Durata închirierii este de 5 (cinci) ani de la data încheierii contractului. Contractele se vor încheia în maximum 30 (treizeci) de zile de la data adjudecării licitaţiei.

ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 5.000 lei/mp/zi, iar suprafeţele de teren sunt cele stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

ART.4. Capitolul 6 al caietului de sarcini se va completa cu punctul e, care va avea următorul conţinut: "Neplata chiriei timp de două luni consecutiv atrage după sine rezilierea contractului de inchiriere".

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞI