Hotărârea nr. 25/1998

RESPINGEREA SEMNARII PROCESELOR VERBALE DE VECINATATE

HOTÃRÂREA NR. 25

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1998,

Analizând referatul nr. 24.041/1997, 25.032/1997, 603/1998 ale Serviciului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi procesele verbale din data de 5 decembrie 1997, 6 decembrie 1997 ale Comisiei Primăriei Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 834/1991, conform căreia Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică S.A. Bucureşti - Filiala Braşov, S.C. "COMPREST" S.A., S.C. "ROLL-ING" S.A., S.C."TRACTORUL" S.A., S.C. "METALOPLAST" S.A. şi S.C. "TRANSBUS" S.A. solicită semnarea proceselor verbale de vecinătate;

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

 Hotărăşte:

ART.1. Nu se aprobă semnarea proceselor verbale de vecinătate propuse de către Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, întrucât la dosar nu există documentaţia tehnică privind delimitarea incintei societăţii care solicită procesul verbal de vecinătate şi nici extrasul de Carte Funciară privind situaţia juridică a terenurilor în cauză. Procesele verbale de vecinătate nu sunt semnate de toţi membrii comisiei.

ART.2. Comisia de specialitate a Consiliului Local Braşov împreună cu comisia constituită în baza dispoziţiei de primar vor întocmi un regululament privind analiza şi semnarea proceselor verbale de vecinătate conform H.G. nr. 834/1991.

ART.3. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

NIŢÃ EMIL