Hotărârea nr. 246/1998

CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI INSCRIS IN CF NR. 32222/9, CU NR. TOP. 13101/1/1/1.

HOTĂRÂREA NR. 246

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 septembrie 1998,

Analizând referatul nr. ad. 29.543/1998, al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrarea Imobile, prin care se propune concesionarea terenului înscris în C.F. nr. 32.222/9, nr. top. 13.101/1/1/1, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata şi H.C.L. nr. 37/1998,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28  şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului înscris în C.F. nr. top. 13101/1/1/1, în suprafaţă de 10.400 mp.

ART.2. Terenul menţionat la art. 1 se concesionează pe o durată de 99 de ani, cu destinaţia camping. Nu se vor amplasa construcţii definitive.

ART.3. Se însuşeşte raportul de expertizatehnica de evaluare a valorii de piaţă a terenului menţionat la art. 1, respectiv 22,25 USD/mp, ceea ce conduce la o redevenţă de plecare a licitaţiei de 0,90 USD/mp/an.

ART.4. Se aprobă caietul de sarcini ce vasta la baza licitaţiei publice, în vederea concesionării terenului menţionat la art.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI GRIGORAŞ