Hotărârea nr. 242/1998

APROBAREA UNUI VIRAMENT DE CREDITE DIN TRIM.IV IN TRIM. III.

HOTĂRÂREA NR. 242

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de14 septembrie 1998,

Analizând refaratul nr. 22.174/9 septembrie 1998 al Direcţiei Economice în care se propune efectuarea unui virament de credite bugetare din trimestrul IV în trimestrul III,

În temeiul art. 20 lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei pulbice locale nr. 69/1991, republicată şi art. 59 lit. "b" din Legea finanţelor publice,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă efectuarea viramentului de credite din trimestrul IV în trimestrul III, la Capitolul 51.20-Autorităţi publice, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

OCTAVIAN CĂPITANU