Hotărârea nr. 235/1998

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN POIANA BRASOV IN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE.

HOTĂRÂREA NR. 235

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 18.288/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în vederea extinderii construcţiei existente, 

Având în vedereart. 12 lit. "b" din Legea nr. 50/1991 şi Legea nr. 114/1996 art. 5 alin. 3,

În temeiul art. 20, lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se însuseşte a doua variantă propusă pe expertiza tehnică de dezmembrare şi evaluare, întocmită de expertul Tania Mitea, privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului situat în Braşov, anexa Sportul, identificat prin C.F. nr. 3084, nr. top. 14205/1/1/b/5/b/1/1/b, în suprafaţă de 275 mp, în vederea concesionării terenului necesar extinderii construcţiei existente. Concesinarea terenului se va face pe durata existenţei construcţiei construcţiei, conform art. 19 din Legea urbanismului nr. 50/1991, republicată.

ART.2. Preţul terenului determinat încondiţii de piaţă, conform expertizei, este de 70.161.492 lei, adică 8.057 USD (1 USD = 8.708 lei, la data de 8 iulie 1998), revenind o redevenţă anuală de 10.205.30 lei/mp, adică 1,17 USD /mp.

ART.3. Intenţia de concesionare a terenului menţionat la art. 1, pentru extinderea construcţiilor existente, va fi făcută publică.

Terenul supus concesionării va face obiectul unei licitaţii publice numai în cazul în care se vor prezenta mai mulţi solicitanţi, care se încadrează în prevederile art. 12 lit. "b" din Legea urbanismului nr. 50/1991, republcată.

ART.4. Dacă licitaţia publică va fi câştigată de un alt ofertant decât cel care a plătit efectuarea expertizei tehnice şi de evaluare, câştigătorul va restutui plătitorului contravaloarea expertizei.

ART.5. În cazul concesionării terenului prin licitaţie publică, preţul de pornire a licitaţiei, conform expertizei menţionate la art. 1, este de 1,17 USD/mp/an, exprimat în lei, la cursul zilei, în funcţie de parietatea leu/USD comunicat de B.N.R. pentru ziua desfăşurării licitaţiei.

ART.6. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU