Hotărârea nr. 228/1998

REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURA DE APROBARE A PROCESELOR-VERBALE DE VECINATATE.

HOTĂRÂREA NR. 228

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. T 10.520/6 august 1998 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru privind semnarea proceselor - verbale de vecinătate,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 834/1991, conform căreia Institutul de Cercetări Electronice S.A. - Filiala Braşov, S.C. Comprest S.A., S.C. Roll - ing S.A., S.C. Tractorul S.A., S.C. Metaloplast S.A., S.C. Transbus S.A., S.C. Temelia S.A., S.C. Poiana Braşov S.A. - solicită semnarea proceselor-verbale de vecinătate,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de semnare a proceselor-verbale de vecinătate potrivit Hotărârii de Guvern nr. 834/1991, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU

REGULAMENT

privind procedura de semnare a proceselor-verbale de

vecinătate conform H.G. nr. 834/1991

Prin H.G. nr. 834/1991 - art. 1 şi art. 4 se stabileşte competenţa privind atribuţiile în ceea ce priveşte eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenurile ce constituie patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat.

Întrucât atât prin H.G. nr. 834/1991 cât şi prin "Criteriile privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat",  nu sunt prevăzute atribuţii referitoare la competenţa Administraţiei Publice Locale privind procedura de verificare şi compararea datelor prezentate în documentaţii cu elemente juridice prin care se deţin terenurile, acest regulament are menirea de a stabili procedura necesară analizării şi semnării procesului-verbal de vecinătate.

În funcţie de situaţiile ce se constată în momentul de faţă privind mobul cum aceste terenuri sunt deţinute de către societăţile comerciale cu capital de stat, se stabilesc următoarele reguli de verificare a documentaţiilor şi semnarea în final a proceselor-verbale de vecinătate:

CAPITOLUL A

ART.1. Verificarea titlurilor de proprietate şi a drepturilor de administrare operativă sau alte forme de folosinţă asupra loturilor ocupate de către societăţile comerciale, prin extrase de carte funciară, decizii, hotărâri, decrete ale diverselor organe reprezentative de stat judeţene li respectiv centrale.

ART.2. Confruntarea planurilor cu ridicările topografice ale loturilor ce compun incintele societăţilor respective, cu schiţele de carte funciară pentru a se determina în mod concret amplasamentele terenurilor, inclusiv a limitelor acestora.

ART.3. Verificarea închiderii perimetrului ce constituie limita societăţii prin procesele-verbale de vecinătate încheiate cu ceilalţi vecini, alţii decât Administraţia Publică Locală (Primăria Braşov), inclusiv justificarea ocupării suprafeţelor de teren necesare conform obiectului lor de activitate.

CAPITOLUL B

ART.4. În vederea realizării şi semnării proceselor-verbale de vecinătate se va constutui comisia de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, aprobată prin Dispoziţie de Primar.

ART.5. Serviciul de specialitate (Serviciul de Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului), după finalizarea operaţiunilor din capitolul A întocmeşte referatul de prezentare al lucrării.

ART.6. Referatul îmtocmit se va promova la Consiliul Local cu avizul prealabil al comisiei de specialitate conform articolului 4.

CAPITOLUL C

ART.7. După emiterea Hotărârii Consiliului Local prin care se admite semnarea referatelor, se va proceda în final la semnarea proceselor-verbale de vecinătate şi a planurilor care cuprind limitele terenurilor, de către comisia stabilită la art. 4.

ART.8. Documentaţiile care nu sunt aprobate de Consiliul Local vor fi restituite solicitanţilor.