Hotărârea nr. 224/1998

SCHIMBAREA DESTINATIEI SI INCHIRIEREA SPATIULUI SITUAT IN BRASOV, P-TA SFATULUI NR.1

HOTĂRÂRE NR. 224

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1998,

Analizând referatul nr. 7.648/1998 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare imobile, privind schimbareadestinaţiei şi închirierea spaţiului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 1,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 55/1996, republicată şi avizul dat de comisia de specialitate,

În temeiul art. 20 lit. "g" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Hotărăşte:

ART.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 1, în suprafaţă de 14,80 mp, din locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART.2. Se aprobă închirierea  directă a spaţiului menţionat la art. 1, cu destinaţia birou, către CEC - Sucursala Judeţeană Braşov.

ART.3. Închirierea se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilităţi de prelungire, conform H.C.L. nr. 55/1996 , republicată.

ART.4. Preţul închirierii este cel stabilit prin hotărâri ale Consiliului Judeţean, referitoare la spaţiile cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă. 

ART.5. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Preşedinte al şedinţei,

MARINA BUGIU